Cabozantinib v léčbě renálního karcinomu

05/2017

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Diseminovaný renální karcinom je onemocnění nevyléčitelné. V rámci druhé linie paliativní léčby můžeme nyní nejčastěji standardně využít everolimus či axitinib. Průlomem v léčbě v druhé linii jsou výsledky studií 3. fáze (studie METEOR - cabozantinib a studie CHECKMATE 025 - nivolumab). Nivolumab prodloužil při srovnání s everolimem celkové přežití, doba do progrese byla stejná, cabozantinib však při srovnání s everolimem prodloužil jak dobu do progrese onemocnění, tak i celkové přežití. Cabozantinib je perorální inhibitor mnoha receptorových tyrozinkináz. Na rozdíl od jiných běžně užívaných multityrozinkinázových inhibitorů, které se používají u pacientů s renálním karcinomem, inhibuje i kinázy proteinů MET a AXL. Tyto jsou zvýšeně exprimovány u pacientů po léčbě sunitinibem a též u pacientů ve špatné prognostické skupině. V uvedeném přehledu se budeme věnovat právě cabozantinibu - mechanismu jeho účinku, charakteristice léčiva a aktuálním výsledkům studií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

renální karcinom, cabozantinib, celkové přežití

 

SOUHRN

Disseminated renal cell carcinoma is incurable. In the second line of palliative treatment, we can now usually use everolimus or axitinib. The breakthrough in treatment in the second line is the results of Phase 3 studies (METEOR - Cabozantinib study and CHECKMATE 025 - Nivolumab study). Nivolumab prolonged overall survival when compared to everolimus, the time to progression was the same, but cabozantinib prolonged both progression and overall survival when compared to everolimus. Cabozantinib is an oral inhibitor of many receptor tyrosine kinases. Unlike other commonly used multi-enzyme inhibitors that are used in renal cell carcinoma, it also inhibits MET and AXL protein kinases. These are more pronounced in patients after sunitinib treatment and also in patients in a poor prognostic group. In this review we will look at cabozantinib - the mechanism of its effect, the characteristics of the drug and the recent results of the studies.

 

KEY WORDS

renal cell carcinoma, cabozantinib, overall survival

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM