Kazuistika pacienta s fatální komplikací po první sérii nivolumabu

03/2019

Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Pacienti s diseminovaným maligním melanomem měli v minulosti velmi špatnou prognózu, chemoterapie byla vždy paliativní a jen málo účinná. Změnu v léčebných výsledcích přinesla imunoterapie checkpoint inhibitory, například anti-PD-1 protilátkou nivolumabem. Při použití kombinace anti-CTLA-4 a anti-PD-1 protilátek je pravděpodobnost pětiletého přežití přibližně 50 %. Použití checkpoint inhibitorů přineslo však i riziko vzniku imunitně podmíněných nežádoucích účinků, které mohou být fatální. V uvedené kazuistice přinášíme případ pacienta s metastazujícím renálním karcinomem, u kterého se již po první dávce nivolumabu rozvinul Guillainův-Barrého syndrom. I přes maximální imunosupresivní terapii, plazmaferézy a intenzivní podpůrnou terapii však pacient na tuto komplikaci zemřel. Neobvyklá je na našem případu doba nástupu této neurologické komplikace, první příznaky začaly již po pěti dnech od prvního podání.

 

Klíčová slova

nivolumab, Guillainův-Barrého syndrom, kortikosteroidy, infliximab, plazmaferéza

 

SUMMARY

The patients with metastatic malignant melanoma had a very poor prognosis in the past, chemotherapy was highly palliative and not so efficient. The use of checkpoint inhibitors (such as the anti-PD-1 antibody nivolumab) changed the prognosis and treatment results. The probability of 5-years overall survival is approximately 50 % by using the combination of anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibodies. However, the use of checkpoint inhibitors could cause the immune-related side effects that may be fatal. Herein we introduce a story of our patient with metastatic renal cell carcinoma with Guillain-Barré syndrome after the first dose of nivolumab. We had treated him with combined immunosuppressive therapy, plasmapheresis and intensive supportive care but he died of this complication in the end. The onset of first signs of this side effect was 5 days after the first dose of nivolumab which is remarkable.

 

Key words

nivolumab, Guillain-Barré syndrome, corticoids, infliximab, plasmapheresis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM