Indikace imunoterapie u renálního karcinomu a dalších urologických malignit

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Imunoterapie checkpoint inhibitory pacientů s diseminovaným renálním karcinomem se již stala standardní léčebnou možností a jednoznačně prodloužila celkové přežívání těchto pacientů. Velmi nadějné se zdají výsledky studií fáze I, kde se kombinuje imunoterapie s cílenou léčbou, můžeme pozorovat jak vysoké počty léčebných odpovědí, tak i prodloužení času do progrese onemocnění a celkového přežití. Uvidíme, zda bude podobných výsledků dosaženo i ve studiích fáze III. Taktéž u nádorů močového měchýře a močových cest přináší imunoterapie velmi nadějné výsledky v prodloužení přežití, obzvláště u pacientů, kteří dosáhli léčebné odpovědi. Ukazuje se, že v budoucnu bude nutné u těchto pacientů léčených checkpoint inhibitory sjednotit metodiky stanovení exprese PD-L1, která má prediktivní a prognostickou hodnotu. Navíc bylo prokázáno, že vyšetření kombinace exprese PD-L1 a mutačního loadu nádoru umožňuje lepší odhad léčebné odpovědi na imunoterapii pacientů s nádory močového měchýře. Najít dostatečně validní prediktory této nákladné terapie bude nutností. V tomto přehledu uvedeme aktuální výsledky studií zkoumajících účinnost a bezpečnost checkpoint inhibitorů u zhoubných nádorů ledvin a močových cest.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

renální karcinom, imunoterapie, celkové přežití, karcinom močového měchýře

 

SUMMARY

The checkpoint inhibitors now belong to standard treatment options with metastatic renal cell carcinoma patients and significantly prolong overall survival of these patients. The results of the study phase I with combinations of targeted therapy and immunotherapy are also very promising, high response rates and prolonging of progression-free survivals/overall survivals were reached. But we have to wait for studies phase III results. Immunotherapy is also successful with urothelial cancers patients, especially with responders to this treatment. There is a high need to unify various methods of assessments PD-L1 expression which has both predictive and prognostic value. It was proven that combination of PD-L1 expressions and mutations loads of urothelial tumors improve estimation of response rate to the immunotherapy. The immunotherapy is very expensive, so it is important to have valid and reliable predictive factors. In this review, we summarize the up-to-date results of studies with immunotherapy, with renal cell carcinoma patients and urothelial cancers patients.

 

KEY WORDS

renal cell carcinoma, immunotherapy, overall survival, bladder cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM