Imunoterapie maligního melanomu

02/2017

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Diseminovaný či lokálně pokročilý inoperabilní maligní melanom stále patří mezi nevyléčitelná onemocnění. Terapii v této fázi choroby považujeme za paliativní, i když pokroky v terapeutických možnostech přinesly signifikantní prodloužení jak doby do progrese onemocnění, tak i celkového přežití. Léčbu diseminovaného maligního melanomu můžeme rozdělit do tří velkých skupin podle mechanismu účinku jednotlivých léčiv. Do první skupiny řadíme takzvané checkpoint inhibitory - inhibitory anti-CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) a inhibitory receptoru PD-1 (programmed death 1) nebo jeho ligandu PD-L1. Ve druhé skupině pak nacházíme inhibitory BRAF a MEK. Do poslední skupiny přípravků používaných u maligního melanomu patří chemoterapeutická léčiva. V uvedeném přehledu se soustředíme na zástupce první skupiny, a to především s ohledem na aktuální výsledky studií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, přežití

 

SUMMARY

Metastatic and/or locally advanced inoperable melanoma is still an incurable disease. On the other hand the progress in the new treatment's options causes significant prolongation of time to progression and overall survival. Treatment of metastatic melanoma could be divided into three goups. Checkpoint inhibitors - anti-CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) and anti-PD-1 (programmed death 1) or PD-L1 inhibitors - are in the first group, BRAF and MEK inhibitors belong to the second group. Cytostatics are in the last group. We will point out drugs from the first group in this review and the results of the actual studies will be mentioned.

 

KEY WORDS

immunotherapy, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, survival

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM