Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Bílek Ondřej . Zobrazit všechny články

Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic

05/2023 MUDr. Ján Podhorec; MUDr. Ondřej Bílek
Imunoterapie checkpoint inhibitory prokázala pozoruhodný přínos v léčbě řady onkologických diagnóz včetně nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer, NSCLC). Na základě dat z klinických studií se stala standardní součástí algoritmu léčby NSCLC. Standardně je indikována léčba inhibitory PD-1/PD-L1 v monoterapii, jako kombinovaná imunoterapie s inhibitory CTLA-4 nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chemoterapií, antiangiogenní léčbou a radioterapií). Z klinického hlediska jsou nezbytné snahy o identifikaci a validaci prediktivních biomarkerů léčebné odpovědi. Imunoterapie přinesla nové spektrum nežádoucích účinků, které jsou imunitně podmíněné a je nutné jejich včasné odhalení a zahájení léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Sotorasib v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu s mutací KRAS p.G12C – kazuistika

03/2023 MUDr. Ondřej Bílek
Aktivační mutace genu KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue) lze detekovat u cca 25-30 % nemalobuněčných plicních karcinomů (non-small cell lung cancer, NSCLC), představuje nejčastější genetickou aberaci u těchto pacientů. Nejčastěji je detekována mutace KRAS p.G12Cs frekvencí cca 13 %. Sotorasib je specifický ireverzibilní inhibitor proteinu KRAS G12C. V rámci studie CodeBreaK 100 byl prokázán významný přínos léčby sotorasibem u pacientů s KRAS G12C NSCLC. Bezpečnostní profil sotorasibu je příznivý.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic - tříletá data studie CASPIAN

06/2022 MUDr. Ondřej Bílek
Malobuněčný karcinom plic patří k nejagresivnějším zhoubným nádorům s nepříznivou prognózou. Základem léčby je systémová chemoterapie platinovým derivátem a etoposidem. Imunoterapie checkpoint inhibitory prokázala pozoruhodný přínos v léčbě řady onkologických diagnóz včetně karcinomu plic. Durvalumab prokázal léčebný benefit v rámci studie CASPIAN.
CELÝ ČLÁNEK

Neoadjuvantní a adjuvantní imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

05/2022 MUDr. Ondřej Bílek
Nemaiobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) je v přibližně 50 % případů diagnostikován ve stadiu lokalizovaného nebo lokálně pokročilého onemocnění. Základními léčenými modalitami jsou operace a chemoradioterapie. Riziko recidivy je vysoké, zvyšuje se s klinickým stadiem. Adjuvantní nebo neoadjuvantní chemoterapie zlepšují výsledky pětiletého celkového přežití o 5-15 %. Imunoterapie checkpoint inhibitory přinesla významné zlepšení výsledků léčby pokročilého NSCLC ve smyslu dlouhodobého celkového přežití. Přínos byl významný i u lokálně pokročilého neoperabilního NSCLC po chemoradioterapii. Tento článek si klade za cíl shrnout nejvýznamnější data hodnotící účinek checkpoint inhibitorů v neoadjuvantní a adjuvantní léčbě NSCLC.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě karcinomu plic - pětiletá data studie PACIFIC, tříletá data studie CASPIAN

01/2022 MUDr. Ondřej Bílek
Imunoterapie checkpoint inhibitory prokázala pozoruhodný přínos v léčbě řady onkologických diagnóz včetně karcinomu plic. Standardně je indikována léčba inhibitory receptoru programované buněčné smrti 1 / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1 / programmed cell death-ligand 1, PD-1/PD-LI) v monoterapii, jako kombinovaná imunoterapie s inhibitory cytotoxického antigenu 4 asociovaného s T lymfocyty (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, CTLA-4) nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami, např. chemoterapií či radioterapií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti léčby karcinomu plic durvalumabem - pětiletá data studie PACIFIC a tříletá data studie CASPIAN.
CELÝ ČLÁNEK

Osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR+ nemalobuněčného karcinomu plic - studie ADAURA

05/2021 MUDr. Ondřej Bílek
Přibližně čtvrtina pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic je diagnostikována ve stadiu časného nebo lokálně pokročilého onemocnění, které je chirurgicky resekabilní. Po operaci a adjuvantní chemoterapii zůstává vysoké riziko recidivy onemocnění. Studie ADAURA prokázala významný přínos adjuvantní léčby osimertinibem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s prokázanou aberací EGFR delece exonu 19 nebo L858R v exonu 21.
CELÝ ČLÁNEK

Konsolidační imunoterapie durvalumabem v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

01/2021 MUDr. Ondřej Bílek
Nemalobuněčný karcinom plic je asi v jedné čtvrtině případů diagnostikován ve stadiu lokálně pokročilého onemocnění. Standardní léčbu těchto pacientů dlouhodobě představuje konkomitantní chemoterapie a radioterapie. V současné době je již nedílnou součástí léčebného algoritmu imunoterapie, zejména checkpoint inhibitory - inhibitorem receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, anti-PD-1) a protilátkou proti ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, anti-PD-LI). Studie PACIFIC v rámci čtyřletého sledování prokázala významný přínos konsolidační imunoterapie anti-PD-L1 monoklonální protilátkou durvalumabem po ukončení radioterapie, včetně prodloužení celkového přežití. Durvalumab aktuálně představuje referenční molekulu v této indikaci. Tolerance a bezpečnostní profil jsou příznivé, je nutná včasná diagnostika a léčba imunitně podmíněných nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Ondřej Bílek
Karcinom plic představuje nejčastější příčinu úmrtí v souvislosti s onkologickým onemocněním. Nejčastěji je diagnostikován ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastazujícího onemocnění. V současné době je již nedílnou součástí léčebného algoritmu imunoterapie, zejména anti-PD-1 a anti-PD-LI checkpoint inhibitory. Tento článek si klade za cíl shrnout dosavadní léčebné výsledky durvalumabu u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic.
CELÝ ČLÁNEK