Neoadjuvantní a adjuvantní imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

05/2022

MUDr. Ondřej Bílek

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

 

SOUHRN

Nemaiobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) je v přibližně 50 % případů diagnostikován ve stadiu lokalizovaného nebo lokálně pokročilého onemocnění. Základními léčenými modalitami jsou operace a chemoradioterapie. Riziko recidivy je vysoké, zvyšuje se s klinickým stadiem. Adjuvantní nebo neoadjuvantní chemoterapie zlepšují výsledky pětiletého celkového přežití o 5-15 %. Imunoterapie checkpoint inhibitory přinesla významné zlepšení výsledků léčby pokročilého NSCLC ve smyslu dlouhodobého celkového přežití. Přínos byl významný i u lokálně pokročilého neoperabilního NSCLC po chemoradioterapii. Tento článek si klade za cíl shrnout nejvýznamnější data hodnotící účinek checkpoint inhibitorů v neoadjuvantní a adjuvantní léčbě NSCLC.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, neoadjuvantní imunoterapie, adjuvantní imunoterapie, karcinom plic

 

SUMMARY

Non-small cell lung cancer (NSCLC) is diagnosed in half of cases at the stage of localized or locally advanced disease. The main treatment modalities are surgery and chemoradiotherapy. The risk of recurrence is high, increasing with the clinical stage. Adjuvant or neoadjuvant chemotherapy improves five-year overall survival by 5-15%. Immunotherapy with check-point inhibitors brought a significant improvement in the results of the treatment of advanced NSCLC in terms of overall survival. The benefit was also significant in locally advanced inoperable NSCLC after chemoradiotherapy. This article aims to summarize the most important data evaluating the effect of check-point inhibitors in neoadjuvant and adjuvant treatment of NSCLC.

 

Key words

non-small cell lung cancer, neoadjuvant immunotherapy, adjuvant immunotherapy, lung cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM