Sotorasib v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu s mutací KRAS p.G12C – kazuistika

03/2023

MUDr. Ondřej Bílek

Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Aktivační mutace genu KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue) lze detekovat u cca 25-30 % nemalobuněčných plicních karcinomů (non-small cell lung cancer, NSCLC), představuje nejčastější genetickou aberaci u těchto pacientů. Nejčastěji je detekována mutace KRAS p.G12Cs frekvencí cca 13 %. Sotorasib je specifický ireverzibilní inhibitor proteinu KRAS G12C. V rámci studie CodeBreaK 100 byl prokázán významný přínos léčby sotorasibem u pacientů s KRAS G12C NSCLC. Bezpečnostní profil sotorasibu je příznivý.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, KRAS, cílená léčba, sotorasib

 

SUMMARY

An activating mutation of the KRAS gene (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue) is detected in approximately 25 to 30% of NSCLC and represents the most common genetic aberration in these patients. The most frequently detected mutation is KRAS p.G12C with a frequency of approximately 13%. Sotorasib is a specific irreversible inhibitor of the KRAS G12C protein. In the CodeBreaK 100 trial, there was a significant benefit of sotorasib treatment in patients with KRAS G12C NSCLC. The safety profile of sotorasib is favorable.

 

Key words

non-small cell lung cancer, KRAS, targeted treatment, sotorasib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM