Konsolidační imunoterapie durvalumabem v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

01/2021

MUDr. Ondřej Bílek

Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Nemalobuněčný karcinom plic je asi v jedné čtvrtině případů diagnostikován ve stadiu lokálně pokročilého onemocnění. Standardní léčbu těchto pacientů dlouhodobě představuje konkomitantní chemoterapie a radioterapie. V současné době je již nedílnou součástí léčebného algoritmu imunoterapie, zejména checkpoint inhibitory - inhibitorem receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, anti-PD-1) a protilátkou proti ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, anti-PD-LI). Studie PACIFIC v rámci čtyřletého sledování prokázala významný přínos konsolidační imunoterapie anti-PD-L1 monoklonální protilátkou durvalumabem po ukončení radioterapie, včetně prodloužení celkového přežití. Durvalumab aktuálně představuje referenční molekulu v této indikaci. Tolerance a bezpečnostní profil jsou příznivé, je nutná včasná diagnostika a léčba imunitně podmíněných nežádoucích účinků.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, durvalumab

 

SUMMARY

In about a quarter of cases, non-small cell lung cancer (NSCLC) is diagnosed at the stage of locally advanced disease. The standard treatment for these patients is concomitant chemotherapy and radiotherapy. Currently, immunotherapy is an integral part of the treatment of the NSCLC treatment algorithm, especially anti-PD-1 and anti-PD-L1 check-point inhibitors. Data from the PACIFIC study demonstrated a significant benefit of consolidating immunotherapy with the anti-PD-L1 monoclonal antibody durvalumab after cessation of radiotherapy, including prolongation of overall survival. Durvalumab is currently the reference molecule in this indication. Tolerance and safety profile are favorable, early diagnosis and treatment of immune-related adverse events is necessary.

 

Key words

non-small cell lung cancer, immunotherapy, durvalumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM