Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic

05/2023

MUDr. Ján Podhorec; MUDr. Ondřej Bílek

Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Imunoterapie checkpoint inhibitory prokázala pozoruhodný přínos v léčbě řady onkologických diagnóz včetně nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer, NSCLC). Na základě dat z klinických studií se stala standardní součástí algoritmu léčby NSCLC. Standardně je indikována léčba inhibitory PD-1/PD-L1 v monoterapii, jako kombinovaná imunoterapie s inhibitory CTLA-4 nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chemoterapií, antiangiogenní léčbou a radioterapií). Z klinického hlediska jsou nezbytné snahy o identifikaci a validaci prediktivních biomarkerů léčebné odpovědi. Imunoterapie přinesla nové spektrum nežádoucích účinků, které jsou imunitně podmíněné a je nutné jejich včasné odhalení a zahájení léčby.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, checkpoint inhibitory, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, durvalumab

 

SUMMARY

Immunotherapy with checkpoint inhibitors has demonstrated remarkable therapeutic benefits in many oncological diagnoses, including non-small cell lung cancer (NSCLC). Based on data from clinical trials, it has become an important part of the NSCLC treatment algorithm. Treatment with PD-1/PD-L1 inhibitors can be indicated in various ways: as monotherapy, combination immunotherapy with CTLA-4 inhibitors or in combination with other treatment modalities (chemotherapy, antiangiogenic therapy and radiotherapy). Regarding new spectrum of immune-related side effects, which require quick diagnosis and treatment, there is great urge to identify immunotherapy predictive biomarkers.

 

Key words

non-small cell lung cancer, checkpoint inhibitors, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, durvalumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM