Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Brančíková Dagmar . Zobrazit všechny články

První zkušenosti s abemaciclibem v reálné klinické praxi - kazuistika

03/2020 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Popisujeme případ 41leté pacientky s nádorem prsu, kde došlo primárně k jaterní diseminad řešené chirurgicky a posléze k diseminad kostní. Imunoprofil primárního hormonálně dependentního nádoru byl odlišný od metastázy, která byla triple negativní. Pacientka obdržela systémovou hormonální léčbu tamoxifenem a kombinací inhibitorů cyklin-dependentní kinázy a letrozolu. Inhibitory cyklin-dependentní kinázy byly měněny podle profilu nežádoucích účinků. Pacientka nejlépe snášela léčbu kombinací abemaciclibu s letrozolem. Léčba kombinací spolu s denosumabem byla účinná, dosáhli jsme parciální remise plicních a stabilizace kostních metastáz.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky s velmi pokročilým onemocněním - kazuistika

04/2019 MUDr. Markéta Protivánková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina
I když po zavedení screeningu karcinomu prsu narůstá procento pacientek diagnostikovaných v časném stadiu onemocnění, stále zůstává nemalá skupina pacientek, u kterých je karcinom prsu zachycen až ve stadiu metastatickém.1 Pokročilý HER2 pozitivní karcinom prsu byl do zavedení cílené anti-HER2 terapie terapeuticky jen obtížně ovlivnitelnou chorobou s nepříznivou prognózou a jeho terapie byla komplikována řadou možných nežádoucích účinků a značnou toxicitou.2 Naše kazuistika popisuje případ 42leté pacientky, u které byl HER2 pozitivní karcinom prsu diagnostikován až ve velmi pokročilém stadiu onemocnění. Po nasazení léčby s duální blokádou cestou současného podání trastuzumabu a pertuzumabu bylo dosaženo velmi kvalitní a dlouhodobé odpovědi onemocnění, při které výrazně vzrostla kvalita života pacientky.3 Tato léčba byla současně velmi dobře tolerována.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie u karcinomu prsu - slibná cesta?

04/2019 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Markéta Protivánková
Imunoterapie je nastupující novou modalitou v léčbě mnoha nádorů. V léčbě karcinomu prsu jsou již s touto léčbou první zkušenosti, na jejichž základě se postupně upřesňují podskupiny pacientek a stadií malignit prsu, které mají z imunoterapie podávané samostatně nebo v kombinaci nejvyšší profit. Uvádíme přehled literatury týkající se parametrů klinických (věk, hmotnost, pohlaví) a laboratorních, které predikují odpověď na imunoterapii a přehled vhodných kombinací s chemoterapií anebo s cílenými látkami v léčbě metastazujícího nádoru prsu. Monoterapie checkpoint inhibitory se zatím nejeví dostatečně účinná, ale velmi slibné jsou při léčbě lokálně pokročilých triple negativních karcinomů prsu kombinace atezolizumabu s nab-paclitaxelem a pembrolizumabu s eribulin mesylátem v neoadjuvanci a v první linii paliace. V léčbě HER (human epidermal growth factor receptor) pozitivních a ER (estrogenový receptor) pozitivních nádorů nelze zatím podskupinu pacientek s významným profitem z imunoterapie jednoznačně stanovit.
CELÝ ČLÁNEK

Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu - kazuistika

01/2019 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Feochromocytom patří mezi nádory s velmi nízkou incidencí a vyskytuje se sporadicky nebo v rámci MEN (mnohočetné endokrinní neoplazie). Uvádíme případ pacientky, v době diagnózy ve věku 55 let, se sporadickým výskytem feochromocytomu, zachyceném ve fázi mnohočetné disseminace do dutiny břišní se zvýšenou expresí adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu. Pacientka byla léčena kombinací TACE, systémové léčby hormonálním přípravkem lanreotid a systémovou cílenou léčbou s velmi dobrým účinkem. Zatím pacientka žije pět let od diagnózy disseminace a 18 let od primomanifestace choroby v dobré kvalitě života. Případ dokumentuje dobrý účinek zvolené hormonální i protinádorové léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Nová doporučení pro neoadjuvantní léčbu HER2 pozitivních pacientek s karcinomem prsu

04/2017 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., MUDr. Markéta Protivánková
Léčba lokálně pokročilého nádoru prsu s amplifikací HER2/neu je systémová a skládá se z chemoterapie a blokády receptoru. Neoadjuvantní postup má za účel rychlé zmenšení hmoty nádoru a usnadnění nebo umožnění operability. I přes pochybnosti z několika studií zůstává patologická kompletní remise (pCR) spolehlivým náhradním ukazatelem pro dobu do progrese či celkového přežití. V našem sdělení uvádíme přehled zkušeností s chemoterapeutickými režimy a blokátory HER2/neu a možnosti jejich kombinací. Nejslibnějšími jsou zatím tříletá data ze studie NeoSphere, která ukazují slibný trend ke zlepšení doby přežití bez progrese pro kombinaci docetaxel/trastuzumab/pertuzumab, která zvýšila počet patologických kompletních remisí ve zkoušené skupině z 29 % na 46 %. Ve všech neoadjuvantních studiích skupina pacientů s hormon-pozitivním onemocněním měla menší přínos z léčby kombinací blokády anti-HER2 a chemoterapie, přesto je tento postup zatím ověřen jako nejlepší a o hormonální léčbě samostatné nebo v kombinaci v této indikaci není dostatek dat.
CELÝ ČLÁNEK