Imunoterapie u karcinomu prsu - slibná cesta?

04/2019

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Markéta Protivánková

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Imunoterapie je nastupující novou modalitou v léčbě mnoha nádorů. V léčbě karcinomu prsu jsou již s touto léčbou první zkušenosti, na jejichž základě se postupně upřesňují podskupiny pacientek a stadií malignit prsu, které mají z imunoterapie podávané samostatně nebo v kombinaci nejvyšší profit. Uvádíme přehled literatury týkající se parametrů klinických (věk, hmotnost, pohlaví) a laboratorních, které predikují odpověď na imunoterapii a přehled vhodných kombinací s chemoterapií anebo s cílenými látkami v léčbě metastazujícího nádoru prsu. Monoterapie checkpoint inhibitory se zatím nejeví dostatečně účinná, ale velmi slibné jsou při léčbě lokálně pokročilých triple negativních karcinomů prsu kombinace atezolizumabu s nab-paclitaxelem a pembrolizumabu s eribulin mesylátem v neoadjuvanci a v první linii paliace. V léčbě HER (human epidermal growth factor receptor) pozitivních a ER (estrogenový receptor) pozitivních nádorů nelze zatím podskupinu pacientek s významným profitem z imunoterapie jednoznačně stanovit.

 

Klíčová slova

imunoterapie, nádory prsu, prediktivní parametry, kombinace imunoterapie a chemoterapie, atezolizumab, pembrolizumab

 

SUMMARY

Immunotherapy is an emerging new modality in the treatment of many tumors. In the treatment of breast carcinomas, there is already the first experience with this treatment, which gradually defines the subgroups of patients and stages of breast malignancies that receive the highest profits from immunotherapy alone or in combinations with chemotherapy and target therapy. We present a review of the literature on clinical (age, weight, gender) and laboratory parameters that predict the response to immunotherapy and an overview of suitable combinations with chemotherapy or targeted agents in the treatment of metastatic breast cancer. Monotherapy checkpoint inhibitors do not yet appear to be effective but combinations atezolizumab or pembrolizumab with nab-paclitaxel and eribulin mesylate in neoadjuvant and in the first line of palliation are very promising in the treatment of triple-negative breast cancer locally advanced. So far, in the treatment of HER (epidermal growth factor receptor) positive tumors and ER (estrogen receptor) positive, a subset of patients with significant immunotherapy benefit cannot be unequivocally established.

 

Key words

immunotherapy, breast tumors, predictive parameters, combination immunotherapy and chemotherapy, atezolizumab, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM