Nová doporučení pro neoadjuvantní léčbu HER2 pozitivních pacientek s karcinomem prsu

04/2017

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., MUDr. Markéta Protivánková

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

 

SOUHRN

Léčba lokálně pokročilého nádoru prsu s amplifikací HER2/neu je systémová a skládá se z chemoterapie a blokády receptoru. Neoadjuvantní postup má za účel rychlé zmenšení hmoty nádoru a usnadnění nebo umožnění operability. I přes pochybnosti z několika studií zůstává patologická kompletní remise (pCR) spolehlivým náhradním ukazatelem pro dobu do progrese či celkového přežití. V našem sdělení uvádíme přehled zkušeností s chemoterapeutickými režimy a blokátory HER2/neu a možnosti jejich kombinací. Nejslibnějšími jsou zatím tříletá data ze studie NeoSphere, která ukazují slibný trend ke zlepšení doby přežití bez progrese pro kombinaci docetaxel/trastuzumab/pertuzumab, která zvýšila počet patologických kompletních remisí ve zkoušené skupině z 29 % na 46 %. Ve všech neoadjuvantních studiích skupina pacientů s hormon-pozitivním onemocněním měla menší přínos z léčby kombinací blokády anti-HER2 a chemoterapie, přesto je tento postup zatím ověřen jako nejlepší a o hormonální léčbě samostatné nebo v kombinaci v této indikaci není dostatek dat.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

neoadjuvantní, HER pozitivní karcinom prsu, trastuzumab, pertuzumab

 

SUMMARY

Treatment of locally advanced breast cancer with HER2/neu amplification is systemic and consists of chemotherapy and receptor blockade. The neoadjuvant procedure is designed to rapidly reduce tumor mass and operability, despite the misgivings of several studies, the complete remission remains pathological (pCR) is a reliable substitute Time to progression or overall survival. In this paper we present a summary of some experience with chemotherapy regimens and HER2/neu blockers and their potential combinations. The most promising 3-year data from trial NeoSphere show a promising trend to improve progression free survival for the combination of docetaxel/trastuzumab/pertuzumab that increased pCR from 29% to 46%. In all neoadjuvant studies, the group of patients with a hormone-positive disease had less benefit from anti-HER2 blockade and chemotherapy, but this procedure has yet to be verified as the best.

 

KEY WORDS

neoadjuvant, HER positive breast cancer, trastuzumab, pertuzumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM