05/2020

 

Obsah čísla

 

Úvodník 05/2020

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Diagnostika plicního karcinomu

Diagnosis of lung cancer

Martin Svatoň

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Karcinom plic – zobrazování na molekulární úrovni

Lung carcinoma – imaging on the molecular level

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Miloš Pešek, Petr Mukenšnabl, Hynek Mírka

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Endoskopické metody v diagnostice plicního karcinomu

Endoscopic methods in diagnostic workup of lung cancer

Jiří Votruba

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Doporučený postup pro bioptické vyšetření nádorů plic – úvodní slovo

Radoslav Matěj, Pavel Dundr

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Doporučený postup pro histopatologické vyšetření nádorů plic

Radoslav Matěj, Pavel Dundr, Helena Hornychová, Aleš Ryška, Ivana Tichá

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Současné možnosti a doporučení chirurgické léčby

Current options and recommendations for surgical treatment

Adam Peštál

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Současné možnosti radioterapie plicních karcinomů a doporučené postupy

Current possibilities of radiotherapy of lung cancer and clinical recommendations

Radovan Vojtíšek

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Současné možnosti a limitace chemoterapie

Current possibilities and limitations of chemotherapy

Jana Skřičková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Současný stav a doporučení pro biologicky cílenou léčbu

Current status and recommendations for biologically targeted treatment

Leona Koubková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Současné indikace a možnosti imunoonkologické léčby

Current indications and possibilities of immunooncological treatment

Libor Havel

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Paliativní péče v pneumoonkologii

Palliative care in pneumooncology

Gabriela Krákorová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Cemiplimab v léčbě pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým kožním spinocelulárním karcinomem

Cemiplimab in patients with metastatic or locally advanced cutaneous squamous‑cell carcinoma

Jindřich Kopecký

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Autoimunitní cytopenie u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

Autoimmune cytopenia in patients with chronic lymphocytic leukemia

Jana Zuchnická, Jana Mihályová, Jaromír Gumulec, Roman Hájek

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Epiteliální nádory thymu a diagnostické možnosti

Epithelial tumors of the thymus and diagnostic options

Vladimír Červeňák, Zdeněk Chovanec, Alena Berková, Jiří Vaníček, Tomáš Hanslík, Sabina Svobodová, Robert Novák

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Trifluridin/tipiracil u metastazujícího kolorektálního karcinomu – kazuistika

Trifluridine/tipiracil in metastatic colorectal cancer – case report

Petra Pokorná

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Přínos panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu – kazuistika

Benefit of panitumumab in colorectal carcinoma treatment – case report

Stanislav John

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Použití obinutuzumabu v klinické praxi – kazuistika

Use of obinutuzumab in clinical practice – case report

Mária Maco

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Významná patologická odpověď na neoadjuvantní terapii u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu – kazuistika

Significant response to neoadjuvant treatment in locally advanced pancreatic cancer – case report

Marián Liberko, Renata Soumarová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Téměř kompletní spontánní regrese spinocelulárního plicního karcinomu – kazuistika

Almost complete spontaneous regression of squamous cell lung cancer – case report

Lukáš Chlachula

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

 

Doporučené články

Úvodník 05/2020

05/2020 Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Jana Skřičková, Csc.

05/2020 MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., se narodila 18. 2. 1952 v Brně. Po absolvování brněnské lékařské fakulty nastoupila v roce 1976 do služeb tehdejšího OÚNZ Brno-venkov, kde jako sekundární lékařka poznala práci na neurologii, chirurgii a na interních odděleních v Tišnově a Ivančicích, a také, osudově, v tehdejší nemocnici tuberkulózy a respiračních nemocí v Babicích nad Svitavou, která se roku 1980 na devatenáct let stala jejím trvalým pracovištěm.
CELÝ ČLÁNEK

Diagnostika plicního karcinomu

05/2020 MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
Cílem tohoto článku je získat základní představu o moderním trendu v diagnostice plicního karcinomu. Věnuje se stručně jak celkovému pohledu na pacienta, tak i zobrazovacím metodám a verifikaci nalezených lézí. V oblasti zobrazovacích metod objasňuje koncept užití vyšetření trupu metodou pozitronové emisní tomografie kombinované s výpočetní tomografií (positron emission tomography / computed tomography, PET/CT) a vyšetření mozku metodou magnetické rezonance (magnetic resonance, MR). V morfologické verifikaci se věnuje jak klasickým metodám, tak i moderním navigačním bronchoskopickým systémům. Opomenuty nejsou ani patologické požadavky na adekvátní diagnostiku plicního karcinomu včetně molekulárních markerů.
CELÝ ČLÁNEK

Karcinom plic - zobrazování na molekulární úrovni

05/2020 Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., MUDr. Eva Ferdová, doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D., doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
Molekulární metody zobrazení u karcinomu plic představují v současnosti základní diagnostické postupy při stanovení přítomnosti nádorového onemocnění, stagingu i restagingu. Nejčastějším typem zobrazení je kombinace pozitronové emisní tomografie a výpočetní tomografie (positron emission tomography / computed tomography, PET/CT) s podáním 18F-fluorodeoxyglukózy, které se využívá jako základní metoda stanovení klinického stadia onemocnění před zahájením terapie. Kombinované vyšetření pozitronovou emisní tomografií a magnetickou rezonancí (PET/MR) dovoluje doplnit i plně validní zobrazení mozkové tkáně, ale jeho nevýhodou je prodloužení doby vyšetření, která pro nemocné v horším klinickém stavu nemusí být akceptovatelná. Jako alternativní možnost zobrazení farmakokinetiky v tkáních s možností předpovědi i hodnocení účinku terapie se jeví kvantifikace obsahu jódu pomocí perfuzní výpočetní tomografie (computed tomography, CT) nebo CT s duální energií. Okrajové využití mohou mít v posouzení biologie nádorů i jiná radiofarmaka, jako 18F-fluorothymidin k posouzení proliferační aktivity nebo 68Ga-DOTA deriváty u řady neuroendokrinních plicních nádorů k posouzení hustoty somatostatinových receptorů.
CELÝ ČLÁNEK

Endoskopické metody v diagnostice plicního karcinomu

05/2020 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Bronchologie se vyvíjí a poskytuje klinikům stále lepší možnosti miniinvazivní diagnostiky. Dále trvá logické dělení na flexibilní a rigidní endoskopii, podle různých kritérií je však možností dělení i více, jak uvedeme v následujícím textu.
CELÝ ČLÁNEK

Doporučený postup pro bioptické vyšetření nádorů plic - úvodní slovo

05/2020 Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
V následujícím textu máte možnost se seznámit s plnou verzí doporučeného postupu bioptického vyšetření nádorů plic, který jsme v rámci skupiny spoluautorů připravili v roce 2019 pod záštitou Společnosti českých patologů ČLS JEP (SČP). V rámci naší odborné společnosti obdobné doporučené postupy vypracováváme pro všechny hlavní diagnózy nádorových onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Doporučený postup pro histopatologické vyšetření nádorů plic

05/2020 Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., RNDr. Ivana Tichá, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti a doporučení chirurgické léčby

05/2020 MUDr. Adam Peštál, Ph.D.
Pacienti s plicním karcinomem jsou indikováni k operační léčbě na pokladně zjištěného stadia nemoci a interního stavu. Pro nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) jsou vhodná k chirurgické léčbě stadia I, II a IIIA (podle klasifikace TNM). Přísně individuálně lze uvážit i stadia vyšší. Malobuněčný karcinom plic (small cell lung cancer, SCLC) je vhodný k operačnímu řešení jen při parametrech T1—2(3), N0(1), M0. Cílem operační léčby je dosáhnout resekce bez ponechání nádorové tkáně, tzv. resekce R0. Součástí chirurgické léčby plicního karcinomu je i systematická lymfadenektomie, tedy kompletní odstranění plicních, hilových a stejnostranných mediastinálních lymfatických uzlin.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti radioterapie plicních karcinomů a doporučené postupy

05/2020 MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.
Plicní karcinomy jsou celosvětově nejčastěji diagnostikovanými nádorovými onemocněními. Radioterapie může být indikována v jejich léčebném algoritmu za určitých okolností v jakémkoliv stadiu onemocnění s odpovídajícím léčebným záměrem. Jedná se o velmi dynamicky se rozvíjející disciplínu, která promptně zařazuje do svých léčebných postupů nejmodernější zobrazovací metody, nejnovější poznatky z radiobiologie a rovněž moderní technologie sloužící k přesnému dodání dávky do cílového objemu.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti a limitace chemoterapie

05/2020 Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
V celosvětovém měřítku je karcinom plic nejčastěji diagnostikovaným typem zhoubného nádoru u mužů i u žen (11,6 % celkového počtu nově diagnostikovaných zhoubných nádorů) a je nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění (1,8 mil. úmrtí, tzn. 18,4 % z celkového počtu úmrtí na nádorová onemocnění). Mezi základní léčebné modality karcinomu plic patří léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie, cílená (terčová) léčba a imunoterapie. Kombinovaná chemoterapie je základní a nezbytnou léčebnou modalitou všech pacientů s malobuněčným karcinomem. Chemoterapie má také v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic významnou roli i v době biologické léčby a imunoterapie. Má uplatnění v léčbě adjuvantní, neoadjuvantní, podává se souběžně s radioterapií nebo po ní může následovat, význam má i paliativní chemoterapie, udržovací chemoterapie a metronomická chemoterapie.
CELÝ ČLÁNEK

Současný stav a doporučení pro biologicky cílenou léčbu

05/2020 MUDr. Leona Koubková
Lepší porozumění molekulární biologii nádorů a rozšiřující se možnosti jejich genotypizace vedou k posílení precizní medicíny, která nám umožňuje personalizovanou léčbu. Jsou to především genetické změny nádoru, které nám pomáhají predikovat odpověď na molekulárně cílenou terapii, a vybrat tak pro naše pacienty nejúčinnější léčbu. Zavedením cílené léčby založené na molekulární typizaci do klinické praxe se podařilo významně prodloužit dobu přežití pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, a to v některých případech až o několik let při velmi dobré kvalitě jejich života.
CELÝ ČLÁNEK

Současné indikace a možnosti imunoonkologické léčby

05/2020 MUDr. Libor Havel
Imunoterapie v podobě blokátorů kontrolních bodů imunitních reakcí (checkpoint inhibitory) cílených na PD-1/PD-L1 či CTLA-4 se stala nedílnou součástí léčebných algoritmů plicního karcinomu. Dynamiku pokroku na tomto poli lze nepochybně nazvat až neuvěřitelnou. V podmínkách České republiky je v dostupnosti jednotlivých léčeb patrné jisté opoždění vůči světu. Je však celá řada nemocných, kteří hodlají maximálně využít všech dostupných léčebných možností, i když třeba nejsou hrazeny z všeobecného zdravotního pojištění. Následující text je proto koncipován jako přehled dostupných a v některé části světa registrovaných léčebných metod, nikoli toho, co je v současné době v ČR kryto úhradou zdravotního pojištění.
CELÝ ČLÁNEK

Paliativní péče v pneumoonkologii

05/2020 MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
Paliativní péče je poskytována nemocným s nevyléčitelným onemocněním a je zaměřována na kvalitu života pacientů a jejich rodin. Nejde o „vítěznou medicínu", nepopírá smrt a nesnaží se ji oddálit, ale není ani medicínou nihilistickou, ve smyslu „tady už se nedá nic dělat". Je medicínou aktivní, která se snaží o zmírnění utrpení. Dále se článek zabývá kategorizací paliativní péče, a detailně pak plánem paliativní péče. Tento plán je tvořen individuálně, na základě klinického stavu nemocného a rovněž podle jeho přání. Pacient s karcinomem plic je obvykle významně symptomatický. Podle publikovaných dat je zřejmé, že časná paliativní péče vede nejen ke zlepšení kvality života, nižšímu výskytu depresí, ale i k prodloužení přežití. Je důležité zdůraznit, že kvalitní paliativní péči nelze na zdravotnických pracovištích poskytovat bez zázemí dostatečného počtu vzdělaných pečujících pracovníků, kteří mají vysokou profesní i lidskou hodnotu.
CELÝ ČLÁNEK

Cemiplimab v léčbě pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým kožním spinocelulárním karcinomem

05/2020 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Kožní spinocelulární karcinom (cutaneous squamous cell carcinoma, cSCC) patří svojí incidencí mezi nejčastější kožní nádory. Zásadní význam v léčbě cSCC má stále chirurgická intervence. Inoperabilní či metastazující cSCC patří svým výskytem mezi méně častá, avšak nevyléčitelná onemocnění. V systémové léčbě se používají jak cytostatické přípravky (nejčastěji cisplatina, 5-fluorouracil) a dále pak tyrosinkinázové inhibitory. I když je dosahováno těmito přípravky relativně dobré léčebné odpovědi, problematická zůstává jejich účinnost z dlouhodobého hlediska. Cemiplimab je dalším z řady imunitu modulujících léků, které cílí proti receptoru programované buněčné smrti PD-1 (programmed cell death protein 1, PD-1, CD279). Dosavadní výsledky mají nejen dobrou léčebnou odpověď, ale především si udržují dlouhodobou účinnost. Kvůli těmto vlastnostem se staly lékem první volby pro inoperabilní/metastazující onemocnění cSCC.
CELÝ ČLÁNEK

Autoimunitní cytopenie u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

05/2020 MUDr. Jana Zuchnická; MUDr. Jana Mihályová; MUDr. Jaromír Gumulec; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Chronickou lymfocytární leukemii provází dysfunkce imunitního systému. Nerovnováha imunity se mimo jiné projevuje zvýšeným výskytem autoimunitních cytopenií. Pro volbu správného terapeutického postupu je důležité zhodnotit diferenciálně diagnosticky i jiné příčiny anemie, trombocytopenie či granulocytopenie. V terapii se uplatňují zejména kortikosteroidy, intravenózní imunoglobuliny, rituximab, případně další imunosupresiva. Nedostatečná odpověď na terapii je indikací pro zahájení léčby chronické lymfocytární leukemie.
CELÝ ČLÁNEK

Epiteliální nádory thymu a diagnostické možnosti

05/2020 MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D., MUDr. Alena Berková, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D., MUDr. Tomáš Hanslík, MUDr. Sabina Svobodová, MUDr. Robert Novák
Mezi nejčastější tumory thymu patří epiteliální nádory. Řadí se sem thymomy a karcinomy thymu. Jsou velmi vzácné, přesto patří k nejčastějším nádorům předního mediastina u dospělých. Thymus je orgán imunologického systému, který můžeme běžně sledovat při různých vyšetřovacích metodách hrudníku. Více se s ním setkáváme u dětí, ale ani u dospělých není výjimkou. Problémem u dospělých je jeho variabilní vzhled, neboť s věkem dochází k procesu involuce. Involuci podporuje i vliv kortikosteroidů během nadměrného stresu. Stejně tak mohou vést ke změně jeho tvaru a velikosti i patologické léze. Základy embryologie, anatomie spolu se znalostmi jednotlivých zobrazovacích metod jsou nezbytnou podmínkou pro přesnou diagnostiku benigních i maligních tumorů brzlíku. Jen správná identifikace těchto patologií umožňuje zvolit vhodnou metodu terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Trifluridin/tipiracil u metastazujícího kolorektálního karcinomu - kazuistika

05/2020 MUDr. Petra Pokorná
V níže popsaném případu se budeme snažit předat zkušenosti s podáním nové moderní chemoterapie u dlouhodobě léčeného pacienta s generalizovaným adenokarcinomem apendixu.
CELÝ ČLÁNEK

Přínos panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu - kazuistika

05/2020 MUDr. Stanislav John
Inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) se staly standardní součástí kombinovaných léčebných schémat metastazujícího/pokročilého kolorektálního karcinomu. Jejich použití je vázáno na doplnění mutačního stavu genů KRAS a NRAS a z hlediska dlouhodobé účinnosti je doporučováno hlavně u levostranných tumorů.1,2 Následující kazuistika ukazuje výrazný přínos použití EGFR inhibitoru panitumumabu v léčbě pacienta s lokálně pokročilým tumorem rektosigmoidea, která i po letech nakonec vedla k velké naději na úplné uzdravení.
CELÝ ČLÁNEK

Použití obinutuzumabu v klinické praxi - kazuistika

05/2020 MUDr. Mária Maco
Obinutuzumab spolu s bendamustinem se v současnosti používá u pacientů s folikulárním lymfomem, kteří jsou refrakterní na rituximab nebo na jeho kombinaci s chemoterapií. Kazuistika popisuje případ pacienta, u kterého byla s úspěchem použita kombinace obinutuzumabu s bendamustinem a následně udržovací léčba obinutuzumabem v opakovaném relapsu po předchozích liniích léčby s rituximabem.
CELÝ ČLÁNEK

Významná patologická odpověď na neoadjuvantní terapii u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu - kazuistika

05/2020 MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Kazuistika popisuje případ pacienta s lokálně pokročilým karcinomem pankreatu, kde kombinací chemoterapie a chemoradioterapie došlo ke konverzi primárně radikálně neresekabilního onemocnění (lokálně pokročilý karcinom pankreatu) na onemocnění resekabilní s dosažením významné patologické odpovědi.
CELÝ ČLÁNEK

Téměř kompletní spontánní regrese spinocelulárního plicního karcinomu - kazuistika

05/2020 MUDr. Lukáš Chlachula
Ačkoli má jak incidence, tak i mortalita plicních karcinomů v posledních letech v České republice spíše klesající tendenci, stále patří mezi jedny z nejčastějších nádorových onemocnění u nás u obou pohlaví. V posledních letech jsme schopni pacientům nabídnout stále více přípravků, které v boji s tímto zákeřným onemocněním využívají přirozené vlastnosti jejich vlastního imunitního systému. Níže zdokumentovaný případ popisuje spontánní regresi spinocelulárního plicního nádoru.
CELÝ ČLÁNEK