Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Krásenská Marta . Zobrazit všechny články

Význam inhibitorů cyklin-dependentních kináz 4/6 v léčbě karcinomu prsu

04/2021 MUDr. Marta Krásenská
Hormonálně dependentní karcinom prsu je onemocnění s expresí estrogenového a/nebo progesteronového receptoru a představuje až 75 % všech onemocnění. Hormonoterapie je cílenou léčbou, účinná v neoadjuvanci, adjuvanci i léčbě pokročilého onemocnění. Až polovina pacientů s metastazujícím onemocněním vyvine rezistenci k hormonální léčbě. Jednou z možností, jak ovlivnit rozvoj rezistence, je podat společně s hormonoterapií tzv. inhibitory cyklin dependentních kináz 4/6. Palbociclib, ribociclib a abemaciclib prokázaly v klinických studiích fáze III statisticky i klinicky významnou účinnost. Konzistentně téměř zdvojnásobují přežití bez progrese, zvyšují četnost léčebných odpovědí a prodlužují přežití nemocných. V kombinaci s inhibitorem aromatázy a fulvestrantem se staly novým standardem první a druhé linie léčby metastazujícího karcinomu prsu.
CELÝ ČLÁNEK

Platinové deriváty v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

04/2019 MUDr. Marta Krásenská
Triple negativní karcinom prsu je spojen se špatnou prognózou ve srovnání s jinými subtypy nemoci. Jde o agresivní onemocnění, které je současně mimořádně chemosenzitivní. V současné době je jedinou standardně dostupnou modalitou v léčbě časného i pokročilého triple negativního karcinomu prsu konvenční chemoterapie. Při podání antracyklinů, alkylačních látek a taxanu dosahuje 30-40 % léčených neoadjuvantní chemoterapií patologické kompletní remise, která je spojena s excelentní prognózou. Prognóza pacientek s reziduem nemoci je závažná. V klinických studiích bylo testováno přidání platinových derivátů ke standardní chemoterapii s úmyslem dosáhnout většího počtu kompletních patologických odpovědí. Význam platinových derivátů zůstává v současné době nejasný, kontroverzní jsou zejména data o jejich efektivitě u pacientek se zárodečnou mutací v genech BRCA (breast cancer).
CELÝ ČLÁNEK

Adjuvantní hormonální terapie karcinomu prsu

10/2016 Miloš Holánek, Marta Krásenská
Karcinom prsu je onemocněním s neustále stoupající incidencí, ale díky možnostem moderní diagnostiky a léčby nyní dochází k záchytu časnějších stadií onemocnění a s tím spojenému poklesu mortality. Terapie časného karcinomu prsu je komplexní a využívá všech dostupných modalit - chirurgické léčby, radioterapie, chemoterapie a hormonální terapie. Adjuvantní hormonální léčba je u pacientek s hormonálně dependentním onemocněním dlouhodobě využívána. Cílem je zabránit relapsu onemocnění (časné a pozdní relapsy onemocnění) a snížit riziko úmrtí spojené s karcinomem prsu. V rámci hormonální terapie je standardně užíván tamoxifen, inhibitory aromatáz (IA) a analoga LHRH (hormon uvolňující LH, luteinizing hormone-releasing hormone). Algoritmus léčby závisí na iniciálním rozsahu onemocnění, rizikových faktorech relapsu onemocnění a hlavně na menopauzálním stavu pacientky. Aktuálně je diskutována problematika ovariální suprese pomocí LHRH analog a její místo v adjuvantní léčbě karcinomu prsu u premenopauzálních pacientek a též optimální délka trvání adjuvantní hormonální terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Standardní postupy a novinky v léčbě HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu

10/2016 Marta Krásenská
Pacientky s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu mohou mít prospěch z léčby cílenou anti-HER2 terapií. V první linii je účinnější kombinace taxanu s trastuzumabem a pertuzumabem ve srovnání s kombinací taxanu se samotným trastuzumabem. U pacientek s onemocněním progredujícím po minimálně jedné linii léčby obsahující trastuzumab by měl být preferován trastuzumab-emtansin, který zlepšuje jejich celkové přežití.
CELÝ ČLÁNEK

Současná doporučení pro léčbu hormonálně dependentního metastatického karcinomu prsu bez HER2-pozitivity

10/2016 Marta Krásenská
Metastatický karcinom prsu je léčitelné, avšak v naprosté většině případů trvale nevyléčitelné onemocnění s mediánem přežití 2-3 roky. Hormonálně dependentní onemocnění bez HER2-pozitivity je možné v úvodu léčit hormonální léčbou, část nemocných předléčených nesteroidním inhibitorem aromatázy je vhodná k léčbě kombinací exemestanu s everolimem. Chemoterapie by měla být v iniciální léčbě vyhrazena pro agresivní, rychle progredující formy onemocnění nebo případy s jasnou rezistencí k hormonální léčbě.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 10/2016

10/2016 Marta Krásenská
CELÝ ČLÁNEK

Toxicita cílené léčby anti-HER2 v terapii karcinomu prsu

07/2016 Marta Krásenská
V cílené léčbě karcinomu prsu s nadměrnou expresí HER2 jsou v současnosti standardně používány monoklonální protilátky trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab-emtansin a tyrozinkinázový inhibitor lapatinib. Nejčastějšími nežádoucími účinky této cílené léčby jsou reakce na infuzi, kardiotoxicita, hepatotoxicita, myelotoxicita, kožní, slizniční toxicita a infekce.
CELÝ ČLÁNEK