Adjuvantní hormonální terapie karcinomu prsu

10/2016

Miloš Holánek, Marta Krásenská

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Karcinom prsu je onemocněním s neustále stoupající incidencí, ale díky možnostem moderní diagnostiky a léčby nyní dochází k záchytu časnějších stadií onemocnění a s tím spojenému poklesu mortality. Terapie časného karcinomu prsu je komplexní a využívá všech dostupných modalit - chirurgické léčby, radioterapie, chemoterapie a hormonální terapie. Adjuvantní hormonální léčba je u pacientek s hormonálně dependentním onemocněním dlouhodobě využívána. Cílem je zabránit relapsu onemocnění (časné a pozdní relapsy onemocnění) a snížit riziko úmrtí spojené s karcinomem prsu. V rámci hormonální terapie je standardně užíván tamoxifen, inhibitory aromatáz (IA) a analoga LHRH (hormon uvolňující LH, luteinizing hormone-releasing hormone). Algoritmus léčby závisí na iniciálním rozsahu onemocnění, rizikových faktorech relapsu onemocnění a hlavně na menopauzálním stavu pacientky. Aktuálně je diskutována problematika ovariální suprese pomocí LHRH analog a její místo v adjuvantní léčbě karcinomu prsu u premenopauzálních pacientek a též optimální délka trvání adjuvantní hormonální terapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, hormonální léčba, hormonálně dependentní onemocnění, premenopauza, postmenopauza, tamoxifen, inhibitory aromatázy, ovariální suprese

 

SUMMARY

There has been a gradual increase in breast cancer incidence over the past years, however, modern diagnostic methods enabled a shift towards earlier detection of the carcinoma and, together with advances in treatment, lead to a considerable mortality reduction. Treatment of initial stages of breast cancer is complex and uses all kind of possible modalities - surgery, radiotherapy, chemotherapy and endocrine therapy. Adjuvant endocrine therapy is used in patients with endocrine sensitive breast cancer for a long time. The goal of treatment is recurrence and mortality reduction. In adjuvant setting is used tamoxifen, aromatase inhibitors and luteinizing hormone-realising hormone analogs. The specific treatment option is dependent mainly on menopausal status and stage of disease. Nowadays is discussed ovarian suppression in premenopausal patients and optimal duration of adjuvant endocrine therapy.

 

KEY WORDS

breast cancer, endocrine therapy, endocrine sensitive disease, premenopause, postmenopause, tamoxifen, aromatase inhibitors, ovarian suppression

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM