HER2 pozitivní metastazující karcinom prsu – léčba ve druhé linii

01/2024

MUDr. Marta Krásenská

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Karcinom prsu s nadměrnou expresí receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) je nepříznivou formou onemocnění. Jeho prognózu zlepšuje cílená anti-HER2 léčba v adjuvanci, u pokročilejších onemocnění v neoadjuvantním podání a následné adjuvantní léčbě. Přesto část nemocných bohužel v budoucnu relabuje, část nemocných je zachycena jako de novo metastazující onemocnění. Standardem léčby první linie je duální HER2 blokáda kombinací trastuzumab, pertuzumab a taxan, která prokázala ve studii fáze III zlepšení celkového přežití. Ve druhé linii léčby byl doposud standardně podáván trastuzumab emtansin, který je v současné době nahrazen jiným konjugátem protilátka - léčivo, trastuzumab deruxtecanem, který ve studii DESTINY-Breast03 prokázal vyšší účinnost a zvládnutelnou toxicitu. Text se věnuje účinnosti, toxicitě trastuzumab deruxtecanu a popisu diagnostiky a léčby klinicky nejvýznamnější toxicity - intersticiální plicní nemoci, resp. pneumonitidy.

 

Klíčová slova

karcinom prsu, HER2, trastuzumab deruxtecan, trastuzumab emtansin, intersticiální plicní nemoc

 

SUMMARY

Breast cancer with overexpression of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is an adverse form of the disease. Its prognosis is improved by targeted anti-HER2 therapy in adjuvant treatment, in more advanced disease by neoadjuvant administration and subsequent adjuvant treatment. Nevertheless, a proportion of patients unfortunately relapse in the future, and some patients are captured as de novo metastatic disease. The standard first-line treatment is the dual HER2 blockade trastuzumab, pertuzumab and taxane, which has shown improved overall survival in a phase III trial. In second-line treatment, trastuzumab emtansine has been the standard of care to date but is currently being replaced by another antibody-drug conjugate, trastuzumab deruxtecan, which demonstrated greater efficacy and manageable toxicity in the DESTINY-Breast03 trial. The text focuses on the efficacy, toxicity of trastuzumab deruxtecan, and a description of the diagnosis and treatment of the most clinically important toxicity, interstitial lung disease or pneumonitis.

 

Key words

breast cancer, HER2, trastuzumab deruxtecan, trastuzumab emtansin, interstitial lung disease

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM