Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Fínek Jindřich . Zobrazit všechny články

Abevmy® - biosimilární bevacizumab

06/2021 Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Biosimilární bevacizumab Abevmy® je účinnou, univerzální, dobře tolerovanou molekulou protilátky proti receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor receptor, VEGFR) v léčbě zhoubných nádorů, a to jak v kurativní a paliativní, tak v udržovací léčbě.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie a radioterapie u lokálně pokročilého (metastazujícího) nemalobuněčného karcinomu plic

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.; MUDr. Hana Steinbergerová; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Nemalobuněčný plicní karcinom je i nadále velkým socioekonomickým problémem. Většina nádorů je zachycována v pokročilém nebo metastatickém stadiu a dostupné léčebné metody, až na malý počet pacientů se specifickými mutacemi, nejsou spojeny s uspokojivými výsledky. Základem většiny režimů je radiochemoterapie, ale přidání indukční ani udržovací cytostatické léčby žádný benefit nepřineslo. Velkým příslibem je však nyní moderní imunoterapie PD-1 a PD-L1 inhibitory. Především v kombinaci s radioterapií senzibilizující k větší účinnosti této imunoterapie by se mohla brzy stát standardem většiny léčebných doporučení. Jako výhodnější se v této souvislosti jeví hypofrakcionované ozáření limitovanými cílovými objemy než užití klasické frakcionace a větších polí. Jakou roli hraje abskopální efekt, zůstává nadále nejisté.
CELÝ ČLÁNEK

Pembrolizumab u nás a za oceánem

05/2019 Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Pembrolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti receptoru programované buněčné smrti (programmed cell death 1, PD-1) (izotyp IgG4/K se stabilizující změnou sekvence v Fc oblasti) vytvářená technologií rekombinantní DNA v buňkách vaječníků křečíka čínského.
CELÝ ČLÁNEK

Vévodkyně z Voznice

04/2019 Jindřich Fínek
Znáte-li se z někým takzvaně odjakživa, obvykle si nepamatujete na prvé setkání. Paní docentku Prausovou jsem poprvé potkal v Brně počátkem devadesátých let minulého století. K vlastnímu neoficiálnímu a přátelskému seznámení však došlo později v době, na kterou pamětníci rádi vzpomínají, kdy onkologové nejenom sněmovali, debatovali a hádali se, ale i lyžovali. V jednom takovém zasněženém alpském údolí jsme seděli v houfu dobrých dvaceti onkologických „aficionados“ a zabývali se tak zásadním problémem, zda je v léčbě hormonálně senzitivního karcinomu prsu lepší letrozol či anastrozol. Ještě si vzpomínám, jak se ručky vah pomalu nakláněly na stranu anastrozolu, neb nemajíce přímých klinických porovnání, argumentovali jsme mezi sebou například jednoduchostí užívání anastrozolu, jedna tableta po jednom miligramu, jednou denně. Nakonec vystoupila se svým sdělením kamarádka Jana a ku konci oné disputace pronesla s pohledem upřeným někam k věčnosti nad nás větu, na kterou si nikdo do té doby netroufl: „Já si myslím, že je to prakticky identická léčba a je jedno, co podáte.“
CELÝ ČLÁNEK

Nové sekvence ve vyšších liniích léčby světlobuněčného karcinomu ledviny

03/2018 Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
V léčbě metastazujícího světlobuněčného karcinomu ledvin přicházejí dvě nové molekuly, nivolumab (anti-PD-1) a cabozantinib (multikinázový inhibitor dráhy VEGF, AXL a MET). Ve druhé linii léčby nabízejí obě látky ve srovnání s everolimem shodné prodloužení přežití o pět měsíců. Cabozantinib se jeví vhodnější u nemocných s kostními metastázami a potřebou rychlého nástupu účinku, nivolumab je přínosný u nemocných s vysokou nádorovou zátěží.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2018

02/2018 Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Bevacizumab v léčbě solidních nádorů

05/2017 Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Bevacizumab reprezentuje univerzální anti-VEGF léčbu účinnou u četných solidních nádorů v kombinaci s chemoterapií.
CELÝ ČLÁNEK

Konsensus ESMO 2016: Volba optimální léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

13/2016 Tomáš Svoboda, Jindřich Fínek
Kolorektální karcinom představuje jako jedno z nejčastější nádorových onemocnění oblast širokého zájmu. V poslední době se nedaří do léčebných algoritmů zařazovat nové účinné cílené léky a možnosti standardní chemoterapie jsou rovněž vyčerpány. Do popředí se tak dostávají snahy o upřesnění nejvhodnější léčebné kombinace a sekvence. Ani výsledky nejvýznamnějších klinických studií publikovaných v poslední době výraznější změny do klinické praxe nepřinesly, i když se o to snaží hodnocením dalších dodatečných podskupin, např. nádorů pravého vs. levého tračníku. Vznikl tak dostatečný časový prostor, aby mohlo vzniknout ESMO konsensuální doporučení pro léčbu tohoto onemocnění v metastatickém stadiu, které je shrnuto v tomto článku.
CELÝ ČLÁNEK