Konsensus ESMO 2016: Volba optimální léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

13/2016

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom představuje jako jedno z nejčastější nádorových onemocnění oblast širokého zájmu. V poslední době se nedaří do léčebných algoritmů zařazovat nové účinné cílené léky a možnosti standardní chemoterapie jsou rovněž vyčerpány. Do popředí se tak dostávají snahy o upřesnění nejvhodnější léčebné kombinace a sekvence. Ani výsledky nejvýznamnějších klinických studií publikovaných v poslední době výraznější změny do klinické praxe nepřinesly, i když se o to snaží hodnocením dalších dodatečných podskupin, např. nádorů pravého vs. levého tračníku. Vznikl tak dostatečný časový prostor, aby mohlo vzniknout ESMO konsensuální doporučení pro léčbu tohoto onemocnění v metastatickém stadiu, které je shrnuto v tomto článku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

konsensus ESMO, metastazující kolorektální karcinom, režimy chemoterapie, cílená léčba, antiangiogenní terapie, inhibitory EGFR, chirurgická léčba, lokální terapie

 

SUMMARY

Colorectal cancer as one of the most frequent cancer diseases represents a very important point of interest. There is no success at new effective targeted drugs implementation into treatment algorithms used in the last time, and also standard chemotherapy possibilities seem to be exhausted. From that reason, some efforts to be more specific about the most optimal treatment combination and sequence are at the forefront. Even results of the most important studies recently published or presented did not bring changes into daily clinical practice although making other subsequent subgroups evaluation - e.g. by diving tumors between right and left colon - they struggled with that. However enough time space reset from that for ESMO to be able to develop new consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer summarized in this article.

 

KEY WORDS

ESMO consensus, metastatic colorectal cancer, chemotherapy regimens, targeted therapy, antiangiogenic treatment, EGFR inhibitors, surgery, local therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM