Úvodník 02/2018

Mezi vzácné živočichy můžeme zařadit i vysokoškolského učitele

Vymíráme. Nelekejte se, ne všichni obyvatelé, ale hlavně my lékaři. A tomu ještě stárneme. A nejvíce učitelé. Stát, který má své občany od narození očíslované a ví, kolik nás maturovalo, kolik zahájilo studium medicíny i kolik je ukončilo, přišel na tuto skutečnost v plné nahotě až nyní. A napadlo ho, že by nebylo od věci nízké počty absolventů zvýšit. Nejlépe navýšením počtu studentů přijatých ke studiu medicíny. Kde přišel vševědoucí na to, že zvýšeným počtem uchazečů se zvýší počet absolventů, je nejasné, číslo absolventů při podobných pokusech zůstávalo stejné. Není to prostě jednoduché studium. Ale proč se o to nepokusit.

Stát ovšem již dnes nepokrývá lékařským fakultám náklady na studium současných mediků, cca jednou třetinou ho dotují fakulty samy. Prostředky získávají z výuky magisterského studia v anglickém jazyce - namísto toho, aby je investovaly do rozvoje svého i svých učitelů.

Lékařské fakulty každoročně opouští 1 100 absolventů české národnosti. Bude-li tento trend pokračovat, pak v roce 2035 (Což zase není tak daleko. Třeba si pamatujete, kdy vyhrála v Turíně Kateřina Neumannová zlatou medaili. Tak toto je blíž) bude chybět 1 123 lékařů, tedy celý jeden ročník.

Bez navýšení se tedy neobejdeme. Hypoteticky si řekněme, že stát uhradí dluh z předchozích let za výuku v češtině, bude hradit všechny své závazky a umožní fakultám provést i významné stavební úpravy, aby se všichni studenti dostali pod střechu. Bude však tyto studenty mít vůbec kdo učit?

Dnes je průměrný věk docentů působících na lékařských fakultách 55 let, ve věku více než 60 let je 41 % docentů, více než 65 let 25,4 % a více než 70 let 13,8 %. U profesorů je situace ještě více na pováženou. Jejich průměrný věk je 63 let (tedy mají cca rok do důchodu, kdyby do něj šli). Starších 60 let je 60 % z nich, nad 65 let pak 36,1 % a starších 70 let je 16,5 %. Jistě bude i významná skupina ve věku přes 80 let. Data pocházejí z pera ředitele ÚZIS doc. RNDr. L. Duška, Ph.D., jehož si dovolím i citovat. Nedojde-li ke změně systému, pak přestane stávající produkce lékařských fakult krýt demografický propad kapacity lékařů již v letech 2019-2020 (tedy za rok). K propadu kapacity lékařů by došlo během 10-15 let, kdy vzhledem ke stárnutí populace očekáváme nevyhnutelný nárůst nemocnosti.

Zdá se, že rychlé řešení neexistuje a jediné, které zbývá, je import lékařů z Východu. Ale co když se ekonomická situace zlepší i na Východě, jako se zlepšila na Slovensku a z Čech odešly zdravotní sestry, bude pak ministerstvo iniciovat a hradit dotisk Zdravotního rádce, vydání druhé ve Vídni, autoři Dr. Muller a Dr. Popper, ve dvou svazcích?

Trochu mě překvapuje, s jakou dojemnou péčí dbal stát na to, abych si ve sklepě svítil úspornou žárovkou, která, minimálně používána, a tedy nešetřící, praskla za stejnou dobu jako Edisonova baňka, ale pouze za 25násobek její ceny.

Má tato situace řešení? Nevím a jsem rád, že je nemusím hledat. Bude-li stát lékaře přetěžovat (no, u mladé generace si to můžete zkusit), tak nejenom že lékaři odejdou, ale mohou i dříve zemřít.

Tak mohu pouze doufat, že mne ve své ambulanci za pár let některý z mých studentů pozná. Hlavně ale, abych nepotřeboval například službu posudkového lékaře, ti jsou na tom v šanci na přežití hůře než tygři ussurijští.

 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň

Děkan LF UK v Plzni