Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Bielčiková Zuzana . Zobrazit všechny články

Adjuvantní léčba karcinomu prsu inhibitory CDK4/6

03/2023 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Hormonální léčba (hormone therapy, HT) je standardní součástí léčby hormonálně senzitivního (hormone receptor-sensitive, HR+) karcinomu prsu. Přes eskalaci této léčby v podobě prodloužené adjuvantní HT a/nebo kombinované HT s přidáním analog hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (luteinizing hormone-releasing hormone, LHRH) u premenopauzálních žen je značná část nemocných s časným karcinomem prsu zatížena relapsem nemoci. Jedná se zejména o vysoce rizikové pacientky s postižením uzlin, u kterých jsou recidivy často pozdní, po dokončení pětileté HT. Je tedy zřejmé, že ani prodloužená adjuvantní HT není v prevenci návratu nemoci dostatečná. Krom toho existuje podskupina nemocných s primární hormonální rezistencí, která na standardní HT nereaguje a relabuje časně po operaci. Obě zmiňované skupiny nemocných jsou kandidáty pro eskalační léčbu založenou na kombinaci standardní HT a inhibitoru cyklin-dependentních kináz (cyclin-dependent kinase, CDK). Tato strategie se ukázala být velmi účinnou ve studii monarchE, ve které byly rizikové nemocné léčené kombinovanou HT s abemaciclibem. Adjuvantní indikace inhibitoru CDK (abemaciclib) se již přepsala do nových léčebných doporučení.
CELÝ ČLÁNEK

Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021

04/2022 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Hlavním cílem léčby karcinomu prsu zůstala i v roce 2021 individualizace léčby, která spočívá zejména v molekulární charakterizaci nemoci a je podkladem pro eskalaci či deeskalaci léčby. Na poli hormonálně dependentního (s pozitivitou estrogenového receptoru [estrogen receptor positive, ER+]) metastazujícího karcinomu prsu je klíčová detekce mutace v genu pro estrogenový receptor (ESR1), který je jedním z mechanismů rozvoje hormonální rezistence. Jeho časná detekce a/nebo cílení mají prognostický význam. V léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2 positive, HER2+) došlo v roce 2021 k prokázání účinku nových molekul, deklarujících význam trvalé anti-HER2 blokády v čase. Časný karcinom prsu podstupuje molekulární stanovení rizika relapsu. V případě ER+ subtypu je to zejména za pomoci genomických testů. V případě HER2+ nemoci by mohl mít molekulární subtyp, zdá se, prediktivní význam pro dosažení patologické kompletní remise. V léčbě časného triple negativního karcinomu prsu se objevují zejména eskalační léčebné režimy cílící na vysoce rizikové pacientky určené zatím pouze stadiem nemoci.
CELÝ ČLÁNEK

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

04/2022 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Na Onkologickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nastoupila primářka Martina Zimovjanová s příchodem nového milénia, 1. 1. 2000. Představuji si, že to byl krok plný vzrušení a očekávání, ale také ambicí; v roce, který byl jedním z těch klíčových. Ale začněme pěkně od začátku.
CELÝ ČLÁNEK

Prognostické a prediktivní markery u karcinomu prsu

04/2021 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Prognostické a prediktivní markéry jsou cestou k personalizaci léčby. Predikce prognózy je důležitá pro stratifikaci nemoci podle rizika relapsu a je předpokladem pro eskalaci či deeskalaci léčby. V případě časného hormonálně pozitivního (hormone receptor positive, HR+) karcinomu prsu plní tuto roli zejména multigenové testy (multigene assays, MGA). Naděje jsou kladeny i do růstové aktivity nemoci (Ki 67) v reakci na neoadjuvantní hormonální terapii. U agresivních subtypů s expresí receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2- positive, HER2+) a triple negativního karcinomu prsu (triple negative breast cancer, TNBC) - je hlavním prognostickým markerem dosažení patologické kompletní remise a přítomnost tumor infiltrujících lymfocytů; v této kategorii zůstal i ligand programované buněčné smrti 1 (programmed death ligand 1, PD-L1) u TNBC. Jedinými a zároveň již etablovanými prediktivními markery odpovědi na léčbu zůstávají u časného karcinomu prsu estrogenový receptor (ER) a HER2. O něco lépe s predikcí jsme na tom u metastazujícího karcinomu prsu, kde k ER a HER2 můžeme přidat PDL-1 u metastazujícího TNBC, mutaci v genu PIK3CA u HR+ karcinomu a přítomnost mutace v genech BRCA jakožto prediktoru pro efekt inhibitorů PARP Predikce léčebného účinku je také předpokladem pro zlepšení přežívání nemocných a pro snižování toxicity necíleně působící léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Adjuvantní terapie u hormonálně dependentního karcinomu prsu - možnosti použití genomových testů

04/2019 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Doba před rokem 2000, kdy byla adjuvantní chemoterapie standardní součástí léčby téměř všech karcinomů prsu včetně hormonálně dependentních, je dávno pryč. Multigenové testy nám pomáhají upřesnit biologické chování nádorů s pozitivní expresí estrogenového/progesteronového receptoru a tím i prognózu pacientek. V minulosti byla chemoterapie indikována u většiny nemocných bez uzlinového postižení, v současné době se ukazuje, že i mezi nádory s postižením jedné až tří spádových uzlin mohou být takové, jejichž prognóza je příznivá a indikaci chemoterapie nevyžaduje. Výzvou nadcházejícího období je prognostická stratifikace nemoci podle rizika relapsu a prediktivní podání systémové terapie. Čím více prognostických skupin se nám podaří vytvořit, tím cílenější bude léčba a tím menší skupina žen bude vystavena jejím nežádoucím účinkům.
CELÝ ČLÁNEK

Úskalí léčby pankreatických neuroendokrinních nádorů - kasuistika

13/2016 Zuzana Bielčiková
Neuroendokrinní nádory jsou skupinou zahrnující neuroendokrinní tumory (NET) a neuroendokrinní karcinomy, entity s odlišných klinickým chováním a zejména prognózou. Správná diagnostika a klasifikace nemoci jsou klíčovými body pro predikci jejího chování a stanovení nejvhodnějšího léčebného postupu. Dlouhodobé přežívání nemocných s NET je nejen odrazem jejich shovívavé biologie, ale také úspěšné léčby, která v posledních letech zaznamenala významný pokrok. Zpětné hodnocení případů diagnostikovaných před rokem 2010 může být nejen zdrojem důležitých dat, ale také zajímavou historickou průpravou vývoje léčby této nemoci.
CELÝ ČLÁNEK