Adjuvantní léčba karcinomu prsu inhibitory CDK4/6

03/2023

MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

SOUHRN

Hormonální léčba (hormone therapy, HT) je standardní součástí léčby hormonálně senzitivního (hormone receptor-sensitive, HR+) karcinomu prsu. Přes eskalaci této léčby v podobě prodloužené adjuvantní HT a/nebo kombinované HT s přidáním analog hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (luteinizing hormone-releasing hormone, LHRH) u premenopauzálních žen je značná část nemocných s časným karcinomem prsu zatížena relapsem nemoci. Jedná se zejména o vysoce rizikové pacientky s postižením uzlin, u kterých jsou recidivy často pozdní, po dokončení pětileté HT. Je tedy zřejmé, že ani prodloužená adjuvantní HT není v prevenci návratu nemoci dostatečná. Krom toho existuje podskupina nemocných s primární hormonální rezistencí, která na standardní HT nereaguje a relabuje časně po operaci. Obě zmiňované skupiny nemocných jsou kandidáty pro eskalační léčbu založenou na kombinaci standardní HT a inhibitoru cyklin-dependentních kináz (cyclin-dependent kinase, CDK). Tato strategie se ukázala být velmi účinnou ve studii monarchE, ve které byly rizikové nemocné léčené kombinovanou HT s abemaciclibem. Adjuvantní indikace inhibitoru CDK (abemaciclib) se již přepsala do nových léčebných doporučení.

 

Klíčová slova

časný karcinom prsu, hormonální léčba, adjuvance, prodloužená adjuvantní hormonální léčba, cyklin-dependentní kinázy

 

SUMMARY

Endocrine therapy (ET) is a standard part of the treatment of hormone-sensitive (HR+) breast cancer. Despite the escalation of this treatment in the form of extended adjuvant ET and/or combined ET with the addition of LHRH analogues in premenopausal women, a significant proportion of patients with early breast cancer are burdened with relapses of the disease. This is particularly the case for high-risk patients with lymph node involvement, in whom relapses are often late, after completion of the 5-year ET. It is therefore clear that even prolonged adjuvant ET is not sufficient to prevent disease recurrence. In addition, there is a subset of patients with primary hormone resistance that does not respond to standard ET and relapses early after surgery. Both groups of patients are candidates for escalation treatment based on a combination of standard ET and a cyclin-dependent kinase inhibitor (CDK). This strategy proved to be very effective in monarchE study, in which risk patients were treated with a combination of ET with abemaciclib. The adjuvant CDK inhibitor (abemaciclib) indication has already been approved as a new treatment standard for high-risk patients.

 

Key words

early breast cancer, endocrine therapy, adjuvant therapy, extended adjuvant therapy, cyclin-dependent kinases

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM