Úskalí léčby pankreatických neuroendokrinních nádorů - kasuistika

13/2016

MUDr. Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Neuroendokrinní nádory jsou skupinou zahrnující neuroendokrinní tumory (NET) a neuroendokrinní karcinomy, entity s odlišných klinickým chováním a zejména prognózou. Správná diagnostika a klasifikace nemoci jsou klíčovými body pro predikci jejího chování a stanovení nejvhodnějšího léčebného postupu. Dlouhodobé přežívání nemocných s NET je nejen odrazem jejich shovívavé biologie, ale také úspěšné léčby, která v posledních letech zaznamenala významný pokrok. Zpětné hodnocení případů diagnostikovaných před rokem 2010 může být nejen zdrojem důležitých dat, ale také zajímavou historickou průpravou vývoje léčby této nemoci.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

neuroendokrinní nádory, neuroendokrinní tumory, neuroendokrinní karcinomy, pankreatické neuroendokrinní nádory, klasifikace, patologie, vývoj a úskalí léčby

 

SUMMARY

Neuroendocrine neoplasms are group of neuroendocrine tumors (NET) and neuroendocrine carcinomas, entities with different clinical behavior and prognosis. Proper diagnosis and classification are key points for predicting the behavior of the disease and determining the most appropriate treatment. Long-term survival of patients with NET is not only a reflection of their forbearing biology, but also successful treatment, which in recent years has noticed significant advances. Retrospective review of cases diagnosed prior to 2010 may be a source of important data, but also an interesting historical background the development of treatments for the disease.

 

KEY WORDS

neuroendocrine neoplasms, neuroendocrine tumors, neuroendocrine carcinomas, pancreatic neuroendocrine neoplasms, classification, pathology, evolution and the difficulty of treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM