Adjuvantní terapie u hormonálně dependentního karcinomu prsu - možnosti použití genomových testů

04/2019

MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Doba před rokem 2000, kdy byla adjuvantní chemoterapie standardní součástí léčby téměř všech karcinomů prsu včetně hormonálně dependentních, je dávno pryč. Multigenové testy nám pomáhají upřesnit biologické chování nádorů s pozitivní expresí estrogenového/progesteronového receptoru a tím i prognózu pacientek. V minulosti byla chemoterapie indikována u většiny nemocných bez uzlinového postižení, v současné době se ukazuje, že i mezi nádory s postižením jedné až tří spádových uzlin mohou být takové, jejichž prognóza je příznivá a indikaci chemoterapie nevyžaduje. Výzvou nadcházejícího období je prognostická stratifikace nemoci podle rizika relapsu a prediktivní podání systémové terapie. Čím více prognostických skupin se nám podaří vytvořit, tím cílenější bude léčba a tím menší skupina žen bude vystavena jejím nežádoucím účinkům.

 

Klíčová slova

hormonálně dependentní časný karcinom prsu, multigenové testy, Oncotype-DX, MammaPrint, hormonální terapie, adjuvantní chemoterapie

 

SUMMARY

The time before 2000, when adjuvant chemotherapy was a standard part of the treatment of almost all breast cancers, including hormonal-dependent, is long gone. Multigene assays help us to clarify the biological behavior of estrogen/progesterone-positive tumors and thus the prognosis of patients. In the past, chemotherapy was indicated in the majority of patients without lymph node involvement, now is shown that even tumors with 1-3 metastatic lymph nodes may be those with a good prognosis that does not require chemotherapy. The challenge of the upcoming period is prognostic stratification of the disease according to the risk of relapse and predictive administration of systemic therapy. The more prognostic groups we create, the more targeted will be the treatment and the smaller group of patients will be exposed to its side effects.

 

Key words

hormonal-dependent early breast cancer, multigene assays, Oncotype-DX, MammaPrint, endocrine treatment, adjuvant chemotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM