02/2020

 

OBSAH ČÍSLA

 

Úvodník 02/2020

Ivana Krajsová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Jan Žaloudík

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

Nové přístupy v léčbě melanomu II. a III. stadia v kontextu výsledků současného výzkumu

Eugen Kubala

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Mechanismy rezistence na cílenou léčbu u maligního melanomu

Ondřej Kodet

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Kožní toxicita imunoterapie

Miroslav Důra

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Zhojení solárních keratóz na hlavě po aplikaci ingenol‑mebutátu gelu – kazuistika

Ilona Procházková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Atypická reakce imunitního systému při léčbě melanomu anti‑PD‑1 protilátkou – kazuistika

Simona Michalčová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Neratinib v kontextu anti-HER2 terapie časného karcinomu prsu

Petra Tesařová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Kombinace avelumabu s axitinibem v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

Tomáš Büchler

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Atezolizumab v léčbě karcinomu prsu

Nikol Rušarová, Marie Bartoušková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Mutace KRAS u nemalobuněčného plicního karcinomu a možnosti léčby

Marie Drösslerová, Libor Havel

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic a konsolidační léčba s durvalumabem

Renata Soumarová, Tomáš Blažek, Jan Dvořák

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Atypická odpověď na anti‑PD‑1 terapii s následným dlouhodobým přežitím u nemalobuněčného karcinomu plic – kazuistiky

Gabriela Krákorová, Marek Šťastný, Hana Steinbergerová, Jana Důrová, Miloš Pešek, Jan Baxa

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Klinické dilema léčby karcinomu plic anti‑PD‑1 terapií (nivolumab) při objevu revmatologických obtíží s otoky kloubů – kazuistika

Markéta Černovská

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Strategie sekvenční léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Igor Richter, Josef Dvořák, Vladimír Šámal, Jiří Bartoš

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Novinky v léčbě bolesti

Štěpán Rusín

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

 

Doporučené články

Úvodník 02/2020

02/2020 Prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

02/2020 Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Byl nám příkladem už jako medik. Nejen studijními výsledky, ale hlavně vyrovnaností a klidem. Pokud klid před zkouškami jen hrál, tak velmi dobře. Ale lze věřit, že takový je od nátury. Rozčileného ho snad ani nikdo nikdy neviděl. Občas jen trochu posmutnělého ze stavu světa kolem. Může-li stav změnit, pookřeje a extrovertizuje se. Nemůže-li, zachovává noblesní introverzi.
CELÝ ČLÁNEK

Nové přístupy v léčbě melanomu II. a III. stadia v kontextu výsledků současného výzkumu

02/2020 MUDr. Eugen Kubala
Úspěšná cesta pokračuje. Léčba melanomu se po úspěších u pokročilého a metastazujícího melanomu přenesla do adjuvantní léčby. Zásadním úkolem je stanovit stadia časného melanomu vhodná pro adjuvantní léčbu. Podle nové klasifikace se ukazuje, že prognóza stadií IIB a IIC je horší než u stadia IIIA. Této skupině pacientů je zatím adjuvantní léčba odpírána a čekáme na výsledky probíhajících studií. Protože riziko relapsu onemocnění je vysoké (40-60 %), je cílem současného výzkumu přesunout adjuvantní léčbu do stadia II. Studie Keynote 716 (MK 3475-716 - NCT03553836) si dala za cíl zjistit, zda adjuvantní léčba s pembrolizumabem u rizikových stadií IIB a IIC povede k oddálení relapsu onemocnění. Na stadium III se zaměřily hlavní studie cílené léčby COMBI AD a imunoterapie EORTC 18071, CheckMate-238, Keynote 054. Otázkou není, zda léčit, ale jakou léčbou začít, zvláště u melanomu s mutací BRAF V600. Adjuvantní léčba u tohoto stadia prokázala jednoznačný benefit a o jejím použití není pochyb. Bohužel, nemáme jasno o následné léčbě při relapsu v průběhu nebo po ukončení adjuvantní léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Mechanismy rezistence na cílenou léčbu u maligního melanomu

02/2020 MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.
Vznik nádorové rezistence na cílenou léčbu představuje významný zdravotnický problém. Překonání těchto mechanismů by vedlo k prodloužení účinku této formy léčby, která vyniká výrazně vyšším procentem terapeutických odpovědí než imunoterapie. Klíčem k vývoji nových léčiv, která by potencovala účinek BRAF a MEK inhibitorů, je podrobné zmapování mechanismů rezistence. Tato práce poukazuje na některé mechanismy epigenetické, genetické a působení nádorového mikroprostředí. Poukazuje i na vliv imunitního systému, který nabízí jednu z cest, jak účinek cílené terapie potencovat.
CELÝ ČLÁNEK

Kožní toxicita imunoterapie

02/2020 MUDr. Miroslav Důra
Protinádorová imunoterapie se stává standardem léčby ve stále se zvyšujícím počtu diagnóz. Vedle jejího prokázaného protinádorového účinku je již dnes známa řada jejích specifických nežádoucích účinků, jejichž společným jmenovatelem je imunitní podklad jejich vzniku. Předkládaný článek shrnuje nejčastější typy kožní toxicity imunoterapie, včetně hodnocení závažnosti podle nové verze CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events). V rámci managementu léčby je přihlédnuto k současným doporučením ESMO (European Society for Medical Oncology) a NCCN (National Comprehensive Cancer Network).
CELÝ ČLÁNEK

Zhojení solárních keratóz na hlavě po aplikaci ingenol-mebutátu gelu - kazuistika

02/2020 MUDr. Ilona Procházková
Solární keratóza je často se vyskytující dysplazie epidermis, kdy dochází k proliferaci atypických keratinocytů. Vzniká na místech často vystavených UV záření, častěji u lidí fototypu I a II. Na podkladě solární keratózy může vzniknout spinocelulární karcinom. Léčba je chirurgická, fyzikální a topická. K topické léčbě nyní nově přibyla terapie ingenol-mebutátem v gelu.
CELÝ ČLÁNEK

Atypická reakce imunitního systému při léčbě melanomu anti-PD-1 protilátkou - kazuistika

02/2020 MUDr. Simona Michalčová
Kazuistika popisuje atypickou imunitní odpověď, která byla zaznamenána v prvních třech měsících terapie, u pacienta s vysoce rizikovým melanomem stadia III, léčeného adjuvantně anti-PD-1 protilátkou nivolumabem. Vyšetření PET/CT (positron emission tomography / computed tomography) prokázalo přítomnost patologických lymfatických uzlin v mediastinu, podezření na intersticiální plicní proces a rozsáhlé denzifikace v podkoží končetin s patologickou metabolickou aktivitou. Ve spolupráci s pneumoonkologem byla vyloučena autoimunitní pneumonitida jako nežádoucí účinek imunoterapie.
CELÝ ČLÁNEK

Neratinib v kontextu anti-HER2 terapie časného karcinomu prsu

02/2020 Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Časný karcinom prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2 [EGFR2]) má díky možnostem cílené adjuvantní a neoadjuvantní anti-HER2 léčby stále lepší naději na uzdravení. Nicméně stále zůstává 25 % nemocných, u kterých se i přes zajišťovací léčbu nemoc vrátí, a to většinou v podobě vzdálených metastáz. Pro rizikové pacientky je tedy rozumné anti-HER2 léčbu časného HER2 pozitivního karcinomu posílit. Jednou z možností je prodloužená adjuvantní terapie pomocí neratinibu.
CELÝ ČLÁNEK

Kombinace avelumabu s axitinibem v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

02/2020 Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
V několika klinických studiích se prokázalo, že může být terapeuticky výhodné kombinovat imunoonkologickou léčbu s inhibitory dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF). Studie JAVELIN Renal 101 srovnávala léčebnou kombinaci avelumab + axitinib oproti sunitinibu v první linii léčby metastazujícího renálního karcinomu. Do studie bylo zařazeno celkem 886 pacientů. U pacientů s expresí ligandu 1 programované buněčné smrti (PD-L1) dosáhl medián přežití bez progrese 13,8 měsíce versus 7,2 měsíce ve prospěch kombinace avelumab + axitinib. Kombinace avelumab + axitinib je novým standardem první linie léčby metastazujícího renálního karcinomu.
CELÝ ČLÁNEK

Atezolizumab v léčbě karcinomu prsu

02/2020 MUDr. Nikol Rušarová; MUDr. Marie Bartoušková
Karcinom prsu patří (vyjma nádorů kůže) k nejčastěji diagnostikovaným nádorům u žen. Téměř u 30 % pacientek s časným stadiem nemoci dojde během života k metastatickému rozsevu. V současné době, zejména v důsledku preventivních prohlídek a mamografického vyšetření, vzrůstá incidence karcinomu prsu, která v roce 2017 byla 146 žen / 100 000 obyvatel, nicméně díky novým možnostem léčby a rozšíření armamentaria klesá mortalita. V roce 2017 byla mortalita 34,7 žen / 100 000 obyvatel.
CELÝ ČLÁNEK

Mutace KRAS u nemalobuněčného plicního karcinomu a možnosti léčby

02/2020 MUDr. Marie Drösslerová; MUDr. Libor Havel
KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) je nejčastěji se vyskytující onkogen u nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC). KRAS mutované NSCLC jsou velmi heterogenní podskupinou, protože v rámci KRAS existují různé subtypy, mutace a komutace. To má za následek odlišné biologické chování nádorů a jinou odpověď na léčbu. Většina pacientů s mutacemi KRAS při standardní léčbě přežívá krátkodobě. Selhaly i klinické studie zaměřené na cílenou léčbu. Imunoterapie se pro část pacientů s KRAS mutovaným NSCLC jeví jako nejvíce slibný léčebný přístup. Velmi nadějná je rovněž molekula AMG 510, která je testována ve studii fáze 1/2.
CELÝ ČLÁNEK

Radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic a konsolidační léčba s durvalumabem

02/2020 Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Tomáš Blažek; MUDr. PharmDr. Jan Dvořák
Léčba inoperabilního nemalobuněčného karcinomu plic stadia III je založena na konkomitantní chemoradioterapii. Většina pacientů se však dožívá relapsu onemocnění. Snahy o zlepšení výsledků vedly přes různé kombinace cytostatik podaných současně s radioterapií nebo po jejím skončení, zlepšení techniky ozáření nebo zvýšení aplikované dávky záření. K významnějšímu zlepšení přežití bez progrese i celkovému přežití však vedla až kombinace konkomitantní chemoradioterapie s imunoterapií. Ve studii PACIFIC byl po dokončení chemoradioterapie podáván jako konsolidační léčba durvalumab. Výsledky studie jsou podrobně diskutovány v článku a znamenají změnu současné klinické praxe a nový standard v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic III. stadia.
CELÝ ČLÁNEK

VZPOMÍNÁME - Opustil nás profesor Vítězslav Kolek

02/2020
K naší velké lítosti nás ve věku 66 let nečekaně opustil náš dlouholetý spolupracovník a člen redakční rady časopisu Onkologická revue, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, pan prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP.
CELÝ ČLÁNEK

Atypická odpověď na anti-PD-1 terapii s následným dlouhodobým přežitím u nemalobuněčného karcinomu plic - kazuistiky

02/2020 MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.; MUDr. Marek Šťastný, Ph.D.; MUDr. Hana Steinbergerová; MUDr. Jana Důrová; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.
Metastazující nemalobuněčný karcinom plic má špatnou prognózu. Pokud nejsou přítomny řídicí mutace (EGFR, ALK, ROS, BRAF) či vysoká exprese ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed death-ligand 1, PD-L1), je iniciální léčebnou možností s ohledem na úhradové podmínky v České republice chemoterapie, eventuálně její kombinace s bevacizumabem. Do 2. linie pak přichází v úvahu použití imunoterapie inhibitory proteinu 1 programované buněčné smrti (anti-programmed death-1, anti-PD-1), či inhibitory jeho ligandu, anti-PD-LI. Autoři předkládají dvě kazuistiky nemocných, u kterých po imunoterapii anti-PD-1 došlo k atypické odpovědi. Jednalo se o přetrvávající účinek imunoterapie, přestože na této léčbě došlo k progresi. U prvního nemocného nebylo potřeba po 12 měsíců po imunoterapii podávat další aktivní onkologickou léčbu a maligní onemocnění významněji neprogredovalo. U druhého nemocného po imunoterapii došlo následně k výrazné odpovědi na chemoterapii. Tento fenomén, nazývaný v literatuře ne zcela správně chemosenzitizace, je opakovaně popisován. Dále se autoři zamýšlejí nad možnostmi léčby další linie, po selhání imunoterapie.
CELÝ ČLÁNEK

Klinické dilema léčby karcinomu plic anti-PD-1 terapií (nivolumab) při objevu revmatologických obtíží s otoky kloubů - kazuistika

02/2020 MUDr. Markéta Černovská
Imunoterapeutickou léčbou se snažíme obnovit a posílit pacientovu vlastní nedostatečnou protinádorovou imunitu, aby imunitní systém byl znovu schopen rozpoznat a zničit nádorové buňky. Nivolumab je lék určený k léčbě různých typů pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu po předchozí chemoterapii. Imunoterapie může mít nežádoucí účinky, vzácně i život ohrožující, ale ve většině případů jsou pouze lehkého nebo středního stupně a dobře reagují na léčbu kortikosteroidy. Důležité je zjistit tyto nežádoucí účinky co nejdříve. Ačkoliv revmatické nežádoucí účinky při léčbě imunoterapií nebývají většinou život ohrožující, výrazně snižují kvalitu života pacienta pro bolest, ztuhlost a omezenou mobilitu.
CELÝ ČLÁNEK

Strategie sekvenční léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

02/2020 MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Karcinom prostaty patří celosvětově mezi nejčastější zhoubné nádory u mužů. V posledních letech dochází k významnému rozvoji léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty s využitím nových léků jako cabazitaxel, enzalutamid, abirateron či radium 223. Nové léčebné postupy prodloužily celkové přežití pacientů ze 14-18 měsíců až na 30-36 měsíců. Problémem je chybění jasně definovaného prediktivního markeru. V přehledovém článku diskutujeme strategii sekvenční léčby tohoto onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě bolesti

02/2020 MUDr. Štěpán Rusín
Dobrá a adekvátní analgezie je základním právem každého pacienta. Ačkoliv je v dnešní době kvalitní léčba bolesti daleko dostupnější, kvalita léčby bolesti je stále závislá na aktivním zájmu zdravotníků a organizaci léčby akutní a chronické bolesti na daném pracovišti. Opakovaně se prokazuje souvislost kvalitní analgezie se snížením morbidity, rychlejším zotavením a propuštěním pacienta z nemocnice.
CELÝ ČLÁNEK