Atypická odpověď na anti-PD-1 terapii s následným dlouhodobým přežitím u nemalobuněčného karcinomu plic - kazuistiky

02/2020

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.1; MUDr. Marek Šťastný, Ph.D.2; MUDr. Hana Steinbergerová1; MUDr. Jana Důrová1; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.1; doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.3

1 Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň

2 Bristol-Myers Squibb, spol. s.r.o.

3 Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň

 

SOUHRN

Metastazující nemalobuněčný karcinom plic má špatnou prognózu. Pokud nejsou přítomny řídicí mutace (EGFR, ALK, ROS, BRAF) či vysoká exprese ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed death-ligand 1, PD-L1), je iniciální léčebnou možností s ohledem na úhradové podmínky v České republice chemoterapie, eventuálně její kombinace s bevacizumabem. Do 2. linie pak přichází v úvahu použití imunoterapie inhibitory proteinu 1 programované buněčné smrti (anti-programmed death-1, anti-PD-1), či inhibitory jeho ligandu, anti-PD-LI. Autoři předkládají dvě kazuistiky nemocných, u kterých po imunoterapii anti-PD-1 došlo k atypické odpovědi. Jednalo se o přetrvávající účinek imunoterapie, přestože na této léčbě došlo k progresi. U prvního nemocného nebylo potřeba po 12 měsíců po imunoterapii podávat další aktivní onkologickou léčbu a maligní onemocnění významněji neprogredovalo. U druhého nemocného po imunoterapii došlo následně k výrazné odpovědi na chemoterapii. Tento fenomén, nazývaný v literatuře ne zcela správně chemosenzitizace, je opakovaně popisován. Dále se autoři zamýšlejí nad možnostmi léčby další linie, po selhání imunoterapie.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, anti-PD-1, nivolumab, chemosenzitizace

 

SUMMARY

Metastatic non-small cell lung cancer has poor prognosis. In the absence of driving mutations (EGFR, ALK, ROS, BRAF) or high expression of programmed death-ligand 1 (PD-L1), chemotherapy or its combination with bevacizumab is the initial treatment option with respect to reimbursement conditions in the Czech Republic. The second line possibility is the use of immunotherapy with inhibitors of protein 1 of programmed cell death (anti-programmed death-1, anti-PD-1) or inhibitors its ligand, anti-PD-LI. The authors present two case reports of patients, who had an atypical response following immunotherapy. This was the persistent effect of immunotherapy, despite the progression on this treatment. The first patient had no need for another active oncology treatment for further 12 months after immunotherapy and the malignancy had not been significantly progressing. The second patient developed a significant response to chemotherapy following anti-PD-1 immunotherapy. This phenomenon, in the literature referred not quite correctly to as chemosensitization, is repetitively described. Next the authors also consider the possibilities of treatment of the next line after immunotherapy failure.

 

Key words

non-small cell lung cancer, immunotherapy, anti-PD-1, nivolumab, chemosensitization

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM