Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Zimovjanová Martina . Zobrazit všechny články

Trastuzumab deruxtecan v léčbě nemocných s metastazujícím HER2-low karcinomem prsu

04/2023 MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., MHA
Skupina karcinomů prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) se odlišuje nejen expresí hormonálních receptorů, ale v současnosti také výší exprese HER2. Nově zavedený pojem HER2-low karcinom prsu zahrnuje nádory imunohistochemicky klasifikované jako HER2 1+ nebo 2+ / ISH (in situ hybridizace) negativní. S vývojem konjugátů protilátky s cytostatikem vyšší generace se otevírá možnost cílené anti-HER2 léčby u rozsáhlé podskupiny HER2-low nádorů. Cílem sdělení je prezentace výsledků klinické studie fáze III DESTINY-Breast04 s trastuzumab deruxtecanem v terapii předléčených pacientů s HER2-low metastazujícím karcinomem prsu.
CELÝ ČLÁNEK

Hormonální rezistence u karcinomu prsu a terapie CDK4/6 inhibitory - kazuistika pacientky se sekundární hormonální rezistencí na terapii abemaciclib s

04/2022 MUDr. Ludmila Křížová; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
Pokročilý, tedy metastazující nebo inoperabilní hormonálně pozitivní karcinom prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), je nevyléčitelné onemocnění, u kterého máme k dispozici řadu terapeutických přístupů. V tomto článku se zaměříme na subpopulaci pacientek s primární nebo sekundární hormonální rezistencí a volbu první linie paliativní terapie inhibitory cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6), což bude prezentováno i na konkrétní kazuistice. Z uspořádání, výsledků a analýz podskupin z klinických studií MONARCH-2, MONALEESA-3 a PALOMA 3 aktuálně vyplývá, že nejrobustnější data pro hormonálně rezistentní pacientky má abemaciclib v kombinaci s hormonální terapií. Nicméně situace není tak jednoduchá a srovnání výsledků těchto studií komplikuje rozdílné uspořádání a stratifikace pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti léčby metastazujícího triple negativního karcinomu prsu

04/2022 MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
Nové možnosti léčby prognosticky nepříznivé skupiny pacientek s pokročilým inoperabilním/metastazujícím triple negativním karcinomem prsu (triple negative breast cancer, TNBC) zahrnují použití inhibitorů receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, PD-1) / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) v kombinaci s chemoterapií u PD-L1 pozitivní populace a inhibitory poly(ADP-ribóza) polymerázy (PARP) u malé podskupiny nosiček zárodečných mutací v genech BRCA1/BRCA2. Významnou účinnost u předléčených nemocných s metastazujícím TNBC prokazují konjugáty protilátek s cytostatikem, např. sacituzumab govitecan, slibných výsledků v časné fázi klinického zkoušení dosahuje též datopotomab deruxtecan. Velmi účinný trastuzumab deruxtecan v léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) prokázal účinnost i v léčbě tzv. HER2-low karcinomů prsu.
CELÝ ČLÁNEK

Trastuzumab deruxtecan: silný hráč na poli metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2022 MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
Prognóza nemocných s neresekovatelným či metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) se významně zlepšila zavedením nových anti-HER2 přípravků. Současným léčebným standardem je kombinace taxanů s pertuzumabem a trastuzumabem v první linii s následnou terapií trastuzumab emtansinem v druhé anti-HER2 linii. Možnosti léčby pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu se stále rozvíjejí, k dispozici jsou další anti-HER2 přípravky, jako např. trastuzumab deruxtecan (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki [DS-8201a]). Trastuzumab deruxtecan prokázal velmi slibné výsledky v klinických studiích DESTINY-Breast01 a DESTINY-Breast03. Cílem sdělení je prezentace výsledků klinických studií s trastuzumab deruxtecanem s návrhem algoritmu managementu léčby nemocných s HER2 pozitivním pokročilým karcinomem prsu podle nejaktuálnějších mezinárodních doporučení.
CELÝ ČLÁNEK