Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Ostřížková Lenka . Zobrazit všechny články

Imunoterapie v léčbě karcinomu žlučových cest – kazuistika

01/2024 MUDr. Lenka Ostřížková
Incidence nádorů žlučových cest postupně roste. Velká část pacientů přichází s lokálně pokročilým, neresekabilním nebo metastazujícím onemocněním. Základem léčby je kombinace chemoterapie gemcitabinu a cisplatiny. Přidání imunoterapie – durvalumabu – prodlužuje dobu do progrese onemocnění i přežití nemocných a nezhoršuje kvalitu jejich života.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie v léčbě nádorů jícnu, gastroezofageální junkce a žaludku

03/2021 MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Ivana Kosíková 
Nádory jícnu, gastroezofageální junkce (gastroesophageal junction, GEJ) a žaludku jsou šestou nejčastější příčinou úmrtí. Největší incidence i mortalita je v Asii a jižní a východní Africe. V České republice má incidence i mortalita vzestupnou tendenci. U více než poloviny nemocných je stanovena diagnóza v primárně pokročilém či diseminovaném stadiu. Histologicky se u nádorů jícnu vyskytují spinocelulární karcinomy, tyto postihují především proximální dvě třetiny, a adenokarcinomy, které postihují distální třetinu a oblast GEJ. U nádorů žaludku jsou nejčastější adenokarcinomy. Spinocelulární karcinomy jícnu se dominantně vyskytují v zemích východní Evropy a Asie. V Severní Americe a ve většině zemí západní Evropy dominují adenokarcinomy.1 Anatomická lokalizace, histologický typ nádoru, grading a rozsah onemocnění (TNM klasifikace) jsou základními kameny pro stanovení strategie terapie. Léčba je mezioborová a měla by být vedena cestou multioborových týmů. Nové imunoterapeutické strategie, protilátky proti cytotoxickému antigenu 4 asociovanému s T lymfocyty (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4, CTLA-4) a protilátky proti receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, PD-1) / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) mají podle výsledků klinických studií své místo i v léčebném algoritmu nádorů jícnu a žaludku. Výsledky klinických studií prokázaly, že kombinace imunoterapie a chemoterapie zlepšuje celkové přežití i prodloužení doby do progrese onemocnění ve srovnání se samotnou chemoterapií. A to jak v léčbě metastazujícího onemocnění, tak i v adjuvantním podání.
CELÝ ČLÁNEK

Chemoembolizace u primárních a sekundárních nádorů jater

03/2021 MUDr. Jan Zavadil; MUDr. Tomáš Rohan; MUDr. Matej Straka; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA
Transarteriální chemoembolizace je nedílnou součástí léčby středně pokročilých primárních a sekundárních nádorů jater. Během desetiletí se tato metoda neustále zdokonaluje jak po technické stránce, tak i možností užívaných embolizačních látek a zlepšuje prognózu pacientů, kteří často nemohou podstoupit jinou terapii. Tento přehledový článek seznamuje čtenáře se základními charakteristikami samotného výkonu, indikacemi, průběhem, komplikacemi a nežádoucími účinky. Na závěr je uvedena úspěšnost samotných výkonů.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2021

03/2021 MUDr. Lenka Ostřížková
CELÝ ČLÁNEK

Mezioborový přístup k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu - kasuistika

13/2016 Lenka Ostřížková
Nádory tlustého střeva jsou třetí nejčastější malignitou ve vyspělých zemích světa včetně České republiky. V době diagnózy má více než 20 % nemocných založeny vzdálené metastázy, u dalších 25-30 % nemocných se metastázy objeví do dvou let od operace primárního nádoru. U oligometastatického postižení je vždy nutné zvážit možnost resekce metastáz (nejčastěji jaterních), kde je tento postup cestou kurativní, protože u nemocných s kompletním odstraněním nádorových hmot je prokázáno signifikantně delší přežití. Tento postup se osvědčil při přítomnosti synchronních (kde je možný v 15-20 % případů) i u metachronních metastáz.
CELÝ ČLÁNEK