Mezioborový přístup k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu - kasuistika

13/2016

MUDr. Lenka Ostřížková

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Nádory tlustého střeva jsou třetí nejčastější malignitou ve vyspělých zemích světa včetně České republiky. V době diagnózy má více než 20 % nemocných založeny vzdálené metastázy, u dalších 25-30 % nemocných se metastázy objeví do dvou let od operace primárního nádoru. U oligometastatického postižení je vždy nutné zvážit možnost resekce metastáz (nejčastěji jaterních), kde je tento postup cestou kurativní, protože u nemocných s kompletním odstraněním nádorových hmot je prokázáno signifikantně delší přežití. Tento postup se osvědčil při přítomnosti synchronních (kde je možný v 15-20 % případů) i u metachronních metastáz.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, metastáza, chemoterapie, bevacizumab, radiofrekvenční ablace

 

SUMMARY

Colon cancer is on the third place as most widespread malignities in the Western World including the Czech Republic. When diagnosis is confirmed, more than 20% of patients already have distant metastasis and in qother 25% to 30% the metastasis are discovered in two years since the primary tumor surgery. Regarding the oligometastatic cancer, there is always necessary to consider metastasis resection (mostly in liver), where this procedure is curative, because the patients with the complete removal of the tumor, survive significantly longer. This procedure has been validated in the presence of the synchronous metastasis (where applicable in 15-20% of cases) and metachronous metastasis.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, metastasis, chemotherapy, bevacizumab, radiofrequency ablation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM