Úvodník 03/2021

03/2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

více než rok bojuje svět s koronavirovou pandemií. Tato doba vnesla do našich životů i do života našich nemocných nejistotu, strach z budoucnosti, omezení a izolaci. Zdá se, že veškeré síly vědecké, ekonomické jsou vrženy na boj s onemocněním covid-19. Nádorová onemocnění ale nestagnují, ba naopak. Jejich incidence vzrůstá a máme oprávněné obavy, že v dohledné době se bude situace ještě zhoršovat. Velkým problémem j e vzrůstající incidence u mladých nemocných pod 50 let věku a také pokročilost onemocnění v době zjištění diagnózy.

Moderní imunoterapie se stala součástí standardní léčby u řady diagnóz. U nádorů gastrointestinálního traktu výrazně prodloužila přežití nemocných s kolorektálním karcinomem s MSI-H. Prodloužila přežití nemocných s hepatocelulárním karcinomem a výsledky klinických studií ukazují, že i někteří nemocní s nádory jícnu a žaludku z této léčby profitují. Mezioborová spolupráce, zajištění kvalitní podpůrné péče jsou nedílnou součástí každodenní praxe.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, onkologická léčba je náročná pro nemocné, ale i pro lékaře, kteří se na ní podílejí, a proto přeji všem sílu, nadšení a trpělivost, abychom tuto nelehkou dobu zvládli.

 

MUDr. Lenka Ostřížková

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno