Imunoterapie v léčbě nádorů jícnu, gastroezofageální junkce a žaludku

03/2021

MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Ivana Kosíková

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Nádory jícnu, gastroezofageální junkce (gastroesophageal junction, GEJ) a žaludku jsou šestou nejčastější příčinou úmrtí. Největší incidence i mortalita je v Asii a jižní a východní Africe. V České republice má incidence i mortalita vzestupnou tendenci. U více než poloviny nemocných je stanovena diagnóza v primárně pokročilém či diseminovaném stadiu. Histologicky se u nádorů jícnu vyskytují spinocelulární karcinomy, tyto postihují především proximální dvě třetiny, a adenokarcinomy, které postihují distální třetinu a oblast GEJ. U nádorů žaludku jsou nejčastější adenokarcinomy. Spinocelulární karcinomy jícnu se dominantně vyskytují v zemích východní Evropy a Asie. V Severní Americe a ve většině zemí západní Evropy dominují adenokarcinomy.1 Anatomická lokalizace, histologický typ nádoru, grading a rozsah onemocnění (TNM klasifikace) jsou základními kameny pro stanovení strategie terapie. Léčba je mezioborová a měla by být vedena cestou multioborových týmů. Nové imunoterapeutické strategie, protilátky proti cytotoxickému antigenu 4 asociovanému s T lymfocyty (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4, CTLA-4) a protilátky proti receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, PD-1) / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) mají podle výsledků klinických studií své místo i v léčebném algoritmu nádorů jícnu a žaludku. Výsledky klinických studií prokázaly, že kombinace imunoterapie a chemoterapie zlepšuje celkové přežití i prodloužení doby do progrese onemocnění ve srovnání se samotnou chemoterapií. A to jak v léčbě metastazujícího onemocnění, tak i v adjuvantním podání.

 

Klíčová slova

nádor jícnu, nádor žaludku, mezioborový přístup, imunoterapie

 

SUMMARY

Tumors of the esophagus, gastroesophageal junction (GEJ) and stomach are the sixth other cause of death. The highest incidence and mortality are in Asia and southern and eastern Africa. However, even in the Czech Republic, the incidence and mortality have an upward trend. In more than half of the patients, the diagnosis is made in the primarily advanced or disseminated stage. Histologically, tumors have squamous cell carcinomas, which mainly affect the proximal two-thirds, and adenocarcinomas, which affect the distal third and the GEJ region. There are more adenocarcinomas in gastric tumors at the same time. Squamous cell carcinomas of the esophagus are predominantly found in the countries of Eastern Europe and Asia. Adenocarcinomas dominate in North America and Western Europe. Anatomical localization, histological type of tumor, evaluation, and extent of the disease (TNM classification) are the cornerstones for determining strategic therapy. Treatment is interdisciplinary and should be conducted through multidisciplinary teams. According to the results of clinical studies, new immunotherapeutic strategies, antibodies against cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4 (CTLA-4) and antibodies against programmed cell death protein 1 (PD-1) / programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) also have their place in the treatment algorithm of esophageal and gastric tumors. The results of clinical studies have shown that the combination of immunotherapy and chemotherapy improves overall survival and prolongation of time to disease progression compared to chemotherapy alone. Both in the treatment of metastatic disease and in adjuvant administration.

 

Key words

esophageal tumor, stomach tumor, interdisciplinary approach, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM