Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Čapoun Otakar . Zobrazit všechny články

Androgen deprivační léčba jako standardní terapie karcinomu prostaty

02/2022 MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU
Androgen deprivační léčba (androgen deprivation therapy, ADT) představuje hlavní pilíř v systémové léčbě pokročilého karcinomu prostaty. Indikujeme ji především u metastazujícího nebo lokálně pokročilého onemocnění, v rámci kombinovaného přístupu pak u radioterapie karcinomu prostaty středního nebo vysokého rizika. Místo bilaterální orchiektomie volíme v současnosti aplikaci analog hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (luteinizing hormone-releasing hormone, LHRH) nebo degarelixu. Volba daného přípravku a formy podání závisí na zkušenostech lékaře, stavu a spolupráci pacienta a přidružených komorbiditách. Dlouhodobější, tj. půlroční režimy, mají výrazný vliv na komfort pacienta a logistiku daného zdravotnického zařízení. Dosažení účinné kastrace a co nejnižších hodnot prostatického specifického antigenu významně ovlivňuje prognózu onemocnění. Nežádoucí účinky ADT musíme předem s pacientem konzultovat a poučit jej o nezbytných režimových opatřeních.
CELÝ ČLÁNEK

Metastazující karcinom prostaty - změny v přístupu k léčbě

03/2019 MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU
Metastazující karcinom prostaty má výrazně horší prognózu ve srovnání s lokalizovaným nebo lokálně pokročilým onemocněním. První volbou je u většiny pacientů hormonální, tj. kastrační, léčba. Účinek chemoterapie docetaxelem a nových hormonálních přípravků (abirateron, enzalutamid) byl nejprve prokázán ve stadiu kastrační rezistence. Docetaxel byl dále testován také v kombinaci s hormonální léčbou u nově zjištěných metastáz karcinomu prostaty bez předchozí kastrační léčby. Ve skupině pacientů s kombinovanou léčbou bylo dosaženo výrazně delšího celkového přežití. Významný účinek byl však zaznamenán pouze u pacientů s velkoobjemovým metastatickým onemocněním. Abirateron byl také zkoumán v kombinaci s hormonální léčbou v první linii vysoce rizikového metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty. Celkové přežití bylo opět výrazně delší pro kombinovanou léčbu. Bezpečnostní profil docetaxelu i abirateronu je příznivý, při volbě mezi těmito přípravky je nutné přihlédnout k celkovém stavu pacienta, jeho symptomům a komorbiditám a také k jeho preferencím.
CELÝ ČLÁNEK

Hormonální léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

03/2017 MUDr. Otakar Čapoun, FEBU
Kastračně rezistentní karcinom prostaty je heterogenní onemocnění, u kterého bylo prokázáno přetrvávání závislosti nádorových buněk na hormonální stimulaci. V případě selhání první linie léčby snižující hodnoty testosteronu jsou jednou z dalších možností nové hormonální přípravky (abirateron, enzalutamid). Enzalutamid prokázal v druhé linii léčby vyšší účinnost než standardně užívaný bicalutamid. Subanalýzy studií s abirateronem ukazují, že největší profit z hormonální léčby v druhé linii mají pacienti s nízkou koncentrací prostatického specifického antigenu, s minimálními bolestmi a lépe diferencovaným tumorem. Vyšší hodnota Gleasonova skóre by ale neměla ovlivňovat volbu druhé linie léčby. Prodloužené sledování ve studii s enzalutamidem před chemoterapií potvrdilo účinnost tohoto přípravku. Délka předchozí kastrační léčby má jen minimální vliv na účinnost abirateronu v druhé linii hormonální terapie. Pacienti, kteří užívali kortikosteroidy souběžně s enzalutamidem ve studii po chemoterapii, měli obecně horší výsledky přežití, enzalutamid však vždy prokázal vyšší účinnost ve srovnání s placebem. Otázka sekvence léčby ve třetí a dalších liniích není zatím stále vyřešena. Budoucnost nových hormonálních přípravků spočívá v jejich podávání v rámci první linie hormonální léčby nebo adjuvantně k radikální léčbě.
CELÝ ČLÁNEK