Androgen deprivační léčba jako standardní terapie karcinomu prostaty

02/2022

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Androgen deprivační léčba (androgen deprivation therapy, ADT) představuje hlavní pilíř v systémové léčbě pokročilého karcinomu prostaty. Indikujeme ji především u metastazujícího nebo lokálně pokročilého onemocnění, v rámci kombinovaného přístupu pak u radioterapie karcinomu prostaty středního nebo vysokého rizika. Místo bilaterální orchiektomie volíme v současnosti aplikaci analog hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (luteinizing hormone-releasing hormone, LHRH) nebo degarelixu. Volba daného přípravku a formy podání závisí na zkušenostech lékaře, stavu a spolupráci pacienta a přidružených komorbiditách. Dlouhodobější, tj. půlroční režimy, mají výrazný vliv na komfort pacienta a logistiku daného zdravotnického zařízení. Dosažení účinné kastrace a co nejnižších hodnot prostatického specifického antigenu významně ovlivňuje prognózu onemocnění. Nežádoucí účinky ADT musíme předem s pacientem konzultovat a poučit jej o nezbytných režimových opatřeních.

 

Klíčová slova

androgenní deprivace, hormonální léčba, karcinom prostaty, LHRH analoga, degarelix

 

SUMMARY

Androgen deprivation therapy (ADT) is a cornerstone of the systemic treatment of advanced prostate cancer. It is indicated mainly in case of metastatic or locally advanced disease and in combination with radiotherapy in case of medium or high-risk prostate cancer. Instead of bilateral orchiectomy, we currently choose luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) analogues or degarelix. A choice of medication and a form of administration depends on an experience of a physician, condition and cooperation of a patient and his comorbidities. Long-acting, i.e. semi-annual regimens have a significant effect on a patient's comfort and logistics of a specific medical facility. Achieving effective castration and the lowest possible prostate specific antigen levels significantly affects a patient's prognosis. It is necessary to consult a patient in advance about the side effects of ADT and instruct him on necessary measures.

 

Key words

androgen deprivation, hormonal treatment, prostate cancer, LHRH analogues, degarelix

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM