Přehled sérových markerů karcinomu prostaty

02/2023

MUDr. Jakub Řezáč, FEBU1; doc. MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU1; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.2; prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA1

1Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

2Onkologicko-chirurgické oddělení, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Karcinom prostaty se řadí mezi nejčastěji diagnostikované malignity u mužů. Onkomarkery jsou nedílnou součástí diagnostiky karcinomu prostaty a dále i určení jeho prognózy. Jsou stanovovány z krevního séra, moči, případně tkáně, přičemž sérové onkomarkery jsou v klinické praxi nejužívanější. Mezi sérové markery řadíme především prostatický specifický antigen (prostate specific antigen, PSA) a jeho deriváty - volný PSA, zdvojovací čas PSA, PSA velocitu a PSA denzitu. Mezi novější testy dále patří index zdraví prostaty (prostate health index, PHI) a panel čtyř kalikreinů (4K skóre). Okrajově se do praxe již dostávají, ve Spojených státech schválené, cirkulující nádorové buňky (circulating tumor cells, CTC), případně zatím experimentální mikroRNA (miRNA). V tomto článku podáváme stručný přehled aktuálně využívaných i experimentálních sérových prediktivních a prognostických onkomarkerů u karcinomu prostaty.

 

Klíčová slova

nádorové markery, karcinom prostaty, onkomarkery

 

SUMMARY

Prostate cancer is one of the most frequently diagnosed male malignancies. Oncomarkers, which are measured from blood serum, urine or tissue, are an integral part of the diagnosis or prognosis of prostate cancer, with serum markers being the most commonly used in clinical practice. These include prostate specific antigen (PSA) with its derivatives - free PSA, PSA doubling time, PSA velocity and PSA density. Newer tests also include, for example, prostate health index (PHI) and the four kallikrein panel (4K score). Among the latest markers, we list circulating tumor cells (CTC), already approved in the United States, as well as for now experimental microRNA (miRNA). In this article, we provide a brief overview of currently used and experimental serum predictive and prognostic oncomarkers of prostate cancer.

 

Key words

tumor markers, prostate cancer, oncomarkers

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM