Novinky v androgenní deprivaci u pacientů s karcinomem prostaty – zaměřeno na relugolix

01/2024

Doc. MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kastrační léčba pokročilého karcinomu prostaty spočívá v aplikaci agonistů nebo antagonistů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (luteinizing hormone-releasing hormone, LHRH). Relugolix je nejnovější perorální antagonista LHRH, jehož hlavní využití spočívá v podávání v době kolem radikální radioterapie karcinomu prostaty, v případě relapsu prostatického specifického antigenu po radikální prostatektomii u pacientů indikovaných k salvage radioterapii nebo v případě, kdy u lokálně pokročilého karcinomu prostaty nelze provést radikální léčbu. Mezi další indikace patří primárně metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty bez možnosti kombinace kastrační léčby s antiandrogeny nové generace. Indikace k podání reíugoíixu by měla být dána rozhodnutím multidisciplinárního uroonkoíogického týmu.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, relugolix, agonisté LHRH, antagonisté LHRH, multidisciplinární tým

 

SUMMARY

Castration therapy of advanced prostate cancer consists of the administration of agonists or antagonists of the luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH). Relugolix is the newest oral LHRH antagonist, the main use is administration with radical radiotherapy for prostate cancer, in case of relapse of prostate-specific antigen after radical prostatectomy in patients indicated for salvage radiotherapy, or when radical treatment cannot be performed in locally advanced prostate cancer. Other indications include primary metastatic hormone-sensitive prostate cancer without the possibility of combining castration therapy with new generation antiandrogens. The indication for administration of relugolix should be given by the decision of the multidisciplinary urologic oncology team.

 

Key words

prostate cancer, relugolix, LHRH agonists, LHRH antagonists, multidisciplinary team

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM