Relugolix v léčbě karcinomu prostaty u pacienta s kardiálními komorbiditami – kazuistika

02/2024

Doc. MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU1; prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.2

1Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Relugolix představuje jediný perorálně podávaný lék ze skupiny antagonistů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (luteinizing hormone-releasing hormone, LHRH). Zdá se, že oproti analogům LHRH mají antagonisté příznivější bezpečnostní profil u pacientů s anamnézou kardiovaskulárních nemocí nebo v riziku kardiovaskulárních komplikací při dlouhodobé androgen deprivační terapii. Jednou z indikací léčby relugolixem je lokálně pokročilý karcinom prostaty u pacientů nevhodných pro radikální léčbu. Prezentujeme kazuistiku 83letého pacienta s progresí karcinomu prostaty při pozorném vyčkávání.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, relugolix, LHRH agonisté, LHRH antagonisté, multidisciplinární tým, klinický farmakolog

 

SUMMARY

Relugolix represents the only orally administered drug in the luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) antagonist class. Compared to LHRH analogues, antagonists seem to exhibit a more favorable safety profile for patients who have a history of cardiovascular disease or are at risk of cardiovascular complications from long-term androgen deprivation therapy. One indication for relugolix treatment is locally advanced prostate cancer in patients unsuitable for radical therapy. We present a case report of an 83-year-old patient experiencing progression of prostate cancer under watchful waiting.

 

Key words

prostate cancer, relugolix, LHRH agonists, LHRH antagonists, multidisciplinary team, clinical pharmacologist

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM