Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Batko Stanislav . Zobrazit všechny články

Anti-EGFR léčba kolorektálního karcinomu

03/2021 MUDr. Stanislav Batko
Základy systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu vycházejí z kombinace chemoterapie a cílené léčby, v níž mají u RAS + BRAF wild-type podskupiny pacientů velmi důležité místo protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) - monoklonální cetuximab a panitumumab. Ve všech liniích prokázaly prodloužení přežití bez progrese, prodloužení celkového přežití bylo demonstrováno ve studiích v první a třetí linii. Nejvýraznější benefit v celkovém přežití lze pozorovat při jejich použití u nepředléčeného metastazujícícho kolorektálního karcinomu, kde se projevuje potenciál navození hluboké a déletrvající odpovědi. Tento účinek na redukci nádorové masy současně umožňuje významné části pacientů dosáhnout konverze a sekundární resekce metastáz spojené s delším přežitím a potenciálem kurability. Kromě nejčastěji používaných dubletů FOLFOX a FOLFIRI lze u starších pacientů použít panitumumab i v kombinaci s 5-fluorouracilem/leucovorinem při zachování účinnosti. Současně narůstají zkušenosti s použitím anti-EGFR terapie v kombinaci s tripletem FOLFOXIRI, kde demonstrují vysoký potenciál k dosažení resekability. Indikační kritéria se nově rozšířila o BRAF V600E mutovaný předléčený metastazující kolorektální karcinom, u nějž kombinace cetuximabu s encorafenibem vedla k významnému prodloužení celkového přežití.
 
CELÝ ČLÁNEK

Metastazující kolorektální karcinom - kazuistika

04/2020 MUDr. Stanislav Batko
Metastazující kolorektální karcinom pro lékaře stále představuje výzvu. V jeho léčbě se uplatňují rozličné modality zahrnující chemoterapii, cílenou léčbu a lokální způsoby intervence, mezi než patří chirurgické resekce, radiofrekvenční ablace, radioterapie, chemoa radioembolizace. Existují poměrně volná doporučení systémové léčby, zapojení dalších léčebných modalit je definováno podstatně volněji, a stejně tak i v praxi uplatňováno. Proaktivní přístup spojující maximální využití systémové léčby, společně s agilním uplatňováním lokálních metod může vést k výraznému benefitu v celkovém přežití pacientů prostřednictvím všeobecně dostupných metod.
CELÝ ČLÁNEK

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu

03/2020 MUDr. Stanislav Batko
Tento článek shrnuje významné studie s panitumumabem (Vectibix) v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu (metastatic colorectal cancer, mCRC). V obecné populaci pacientů s mCRC jej definovala studie PRIME, jež prokázala prodloužení celkového přežití v porovnání s chemoterapií samotnou a naznačila konverzní potenciál u neresekabilních pacientů. Pozdější studie PEAK již porovnávala panitumumab s běžně užívanou alternativou bevacizumabem, přičemž její výstupy naznačují lepší výsledky celkového přežití v rameni s panitumumabem. Studie PLANET zkoumala konverzní potenciál panitumumabu v kombinaci s režimy FOLFOX (5-fluorouracil, oxaliplatina, leucovorin) a FOLFIRI (5-fluorouracil, leucovorin, irinotecan) u mCRC s metastazujícím postižením limitovaným na játra. Potvrdila významnou potenciaci konverzního účinku a ukázala velmi dobré výsledky celkového přežití. Studie VOLFI představuje přirozený evoluční krok zkoumající v randomizovaném uspořádání účinnost a toxicitu kombinace panitumumabu s FOLFOXIRI (5-ftuorouracil, leucovorin, oxaliplatina, irinotecan) proti samotnému FOLFOXIRI. Přidání panitumumabu k tripletu vedlo k signifikantně vyšší četnosti odpovědí a studie tudíž splnila svůj primární cíl; tato kombinace navíc zdvojnásobila četnost resekcí a naznačila trend v delším celkovém přežití, a proto nabízí zajímavou účinnou volbu režimu konverzní léčby pro pacienty s potenciálně resekabilním onemocněním. Studie VALENTINO pomohla definovat optimální udržovací (maintenance) režim v 1. linii léčby, sestávající z kombinace fluorouracilu, leucovorinu a panitumumabu.
CELÝ ČLÁNEK

Panitumumab v první linii léčby kolorektálního karcinomu

04/2019 MUDr. Stanislav Batko
Tento článek shrnuje výsledky významných studií s panitumumabem v 1. linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (metastatic colorectal cancer, mCRC). V obecné populaci pacientů s mCRC jej definovala studie PRIME, jež prokázala prodloužení celkového přežití v porovnání s chemoterapií samotnou a naznačila konverzní potenciál u pacientů s neresekabilním onemocněním. Pozdější studie PEAK již porovnávala panitumumab s běžně užívanou alternativou - s bevacizumabem, přičemž její výsledky naznačují zlepšení celkového přežití v rameni s panitumumabem. Studie PLANET zkoumala konverzní potenciál panitumumabu v kombinaci s FOLFOX a FOLFIRI u mCRC s metastatickým postižením limitovaným na játra. Potvrdila významnou potenciaci konverzního efektu a ukázala velmi dobré výsledky celkového přežití. Studie VOLFI představuje přirozený evoluční krok zkoumající v randomizovaném designu účinnost a toxicitu kombinace panitumumabu s FOLFOXIRI oproti samotnému FOLFOXIRI. Přidání panitumumabu k tripletu vedlo k signifikantně vyšší četnosti odpovědí, a studie tudíž splnila svůj primární cíl. Tato kombinace navíc zdvojnásobila četnost resekcí a naznačila trend v delším celkovém přežití, a proto nabízí zajímavou efektivní volbu režimu konverzní léčby pro pacienty s potenciálně resekabilním onemocněním.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěchy indvidiualizovaného, multidisciplinárního přístupu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

04/2016 Stanislav Batko, Jiří Pudil
Kazuistika popisuje léčbu pacientky s metastatickým karcinomem rekta. U pacientky došlo po iniciální léčbě k progresi v játrech, a proto byla odeslána k další léčbě na naši kliniku. Úspěšná konverzní léčba otevřela cestu k chirurgickému řešení, na jehož konci stálo úplné odstranění onemocnění. Pacientka dosáhla kompletní remise, která přetrvává až doposud.
CELÝ ČLÁNEK