Anti-EGFR léčba kolorektálního karcinomu

03-2021

MUDr. Stanislav Batko

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Základy systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu vycházejí z kombinace chemoterapie a cílené léčby, v níž mají u RAS + BRAF wild-type podskupiny pacientů velmi důležité místo protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) - monoklonální cetuximab a panitumumab. Ve všech liniích prokázaly prodloužení přežití bez progrese, prodloužení celkového přežití bylo demonstrováno ve studiích v první a třetí linii. Nejvýraznější benefit v celkovém přežití lze pozorovat při jejich použití u nepředléčeného metastazujícícho kolorektálního karcinomu, kde se projevuje potenciál navození hluboké a déletrvající odpovědi. Tento účinek na redukci nádorové masy současně umožňuje významné části pacientů dosáhnout konverze a sekundární resekce metastáz spojené s delším přežitím a potenciálem kurability. Kromě nejčastěji používaných dubletů FOLFOX a FOLFIRI lze u starších pacientů použít panitumumab i v kombinaci s 5-fluorouracilem/leucovorinem při zachování účinnosti. Současně narůstají zkušenosti s použitím anti-EGFR terapie v kombinaci s tripletem FOLFOXIRI, kde demonstrují vysoký potenciál k dosažení resekability. Indikační kritéria se nově rozšířila o BRAF V600E mutovaný předléčený metastazující kolorektální karcinom, u nějž kombinace cetuximabu s encorafenibem vedla k významnému prodloužení celkového přežití.

 

Klíčová slova

metastazující kolorektální karcinom, anti-EGFR, panitumumab, cetuximab

 

SUMMARY

Treatment of metastatic colorectal cancer is based on the combination of chemotherapy and targeted therapy, in which anti-EGFR monoclonal antibodies cetuximab and panitumumab play a very important role in RAS + BRAF wild-type subgroup of patients. They have showed prolonged progression-free survival throughout all lines, with prolongation of overall survival demonstrated in first- and third-line studies. The most significant benefit in overall survival can be observed, when they are used in chemonaive metastatic colorectal cancer. In this setting anti-EGFR (epidermal growth factor receptor) therapies pro- vide deep and durable response. This effect of tumor mass reduction simultaneously allows a significant proportion of patients to achieve conversion and secondary resection of metastases associated with longer survival and potential for curability. In addition to the most commonly used doublets FOLFOX and FOLFIRI, panitumumab can be used in combination with 5-fluorouracil and leucovorin in elderly patients while maintaining its efficacy. At the same time, there is increasing experience with the use of anti-EGFR therapies in combination with the FOLFOXIRI triplet, demonstrating high potential to achieve resectability. The indication criteria have been newly expanded to include BRAF V600E mutated pre- treated metastatic colorectal cancer, where the combination of cetuximab with encorafenib resulted in a significant prolongation of overall survival.

 

Key words

metastatic colorectal carcinoma, anti-EGFR, panitumumab, cetuximab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM