Novinky v léčbě karcinomu žaludku

01/2023

MUDr. Stanislav Batko

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Karcinom žaludku představuje velmi agresivní onkologické onemocnění. V České republice jeho incidence sice setrvale klesá, avšak v celosvětovém měřítku představuje s pátým místem v incidenci a třetím v mortalitě jednu z nejrozšířenějších malignit. Většina nově diagnostikovaných nádorů je zastižena v lokálně pokročilém či metastatickém stadiu. Léčba lokalizovaného onemocnění je i přes multimodální přístup zatížena vysokým rizikem recidivy, obzvláště pokud nevedla neoadjuvatní chemoradioterapie ke kompletní patologické remisi onemocnění. U těchto pacientů prokázala studie CheckMate 577 přínos adjuvantního podání nivolumabu, který zdvojnásobil dobu přežití bez nemoci. Přínos byl pozorován jak u adenokarcinomů, tak i u spinocelulárních karcinomů. Studie CheckMate 577 byla po dlouhé době první studií, která prokázala v léčbě metastazujícího karcinomu žaludku u kombinace nivolumabu s chemoterapií na bázi oxaliplatiny s 5-flourouracilem v první linii v populaci pacientů s expresí ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) hodnocené pomocí tzv. kombinovaného skóre (combined positive score, CPS) PD-L1 CPS ≥ 5 % zvýšení podílu pacientů s léčebnou odpovědí, prodloužení doby do progrese nemoci i prodloužení celkového přežití a stanovila nový standard léčby metastazujícího karcinomu žaludku.

 

Klíčová slova

karcinom žaludku, chemoterapie, chemoradioterapie, nivolumab, CheckMate 577, CheckMate 649

 

SUMMARY

Gastric cancer is a very aggressive cancer. Although its incidence is steadily decreasing in the Czech Republic, it is one of the most prevalent malignancies worldwide with the fifth highest incidence and third highest mortality. The majority of newly diagnosed tumours are detected at a locally advanced or metastatic stage. Treatment of localized disease is associated with a high risk of recurrence despite a multimodal approach, especially if neoadjuvant chemoradiotherapy has not led to complete pathological response of the disease. In these patients, the CheckMate 577 trial demonstrated the benefit of adjuvant nivolumab administration, which doubled disease free survival. The benefit was observed in both adenocarcinomas and squamous cell carcinomas. In the treatment of metastatic gastric cancer, the combination of nivolumab with oxaliplatin-based chemotherapy with 5-flurouracil in the first-line setting is the first study in a long time to demonstrate an increase in the proportion of patients with a programmed cell death-ligand 1 combined positive score (PD-L1 CPS) ≥ 5% in the population of patients with a treatment response, prolongation of time to progression and prolongation of overall survival, and has set a new standard for the treatment of metastatic gastric cancer.

 

Key words

gastric cancer, chemotherapy, chemoradiotherapy, nivolumab, CheckMate 577, CheckMate 649.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM