04/2016

Léčba dlouholetého algického syndromu kombinované etiologie

04/2016 Štěpán Rusín, Petr Jelínek
V článku je popsána léčba dlouhodobého (18 let) pomalu akcelerujícího algického syndromu kombinované etiologie - primárně těžkého degenerativního postižení kloubů a skeletu a postupně nastupujícího kostního algického syndromu u kostních metastáz při karcinomu prostaty. Léčba vyžaduje kombinaci různých opioidů, včetně oxycodonu/naloxonu ve vysokých dávkách.
CELÝ ČLÁNEK

Ramucirumab v léčbě pokročilého adenokarcinomu žaludku

04/2016 Marie Votavová
Na našem pracovišti máme dlouholeté zkušenosti s cílenou léčbou zejména u nádorů prsu, kolorektálního karcinomu či nádorů ledvin, proto jsme rádi uvítali možnost rozšířit naše zkušenosti o nový preparát v léčbě pokročilého
karcinomu žaludku. V kazuistice popisuji případ pacientky s duplicitním onkologickým onemocněním, u které je léčba úspěšná a přináší nemocné prospěch.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěchy indvidiualizovaného, multidisciplinárního přístupu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

04/2016 Stanislav Batko, Jiří Pudil
Kazuistika popisuje léčbu pacientky s metastatickým karcinomem rekta. U pacientky došlo po iniciální léčbě k progresi v játrech, a proto byla odeslána k další léčbě na naši kliniku. Úspěšná konverzní léčba otevřela cestu k chirurgickému řešení, na jehož konci stálo úplné odstranění onemocnění. Pacientka dosáhla kompletní remise, která přetrvává až doposud.
CELÝ ČLÁNEK

Opožděná léčebná odpověď u pacientky s metastazujícím melanomem při terapii ipilimumabem

04/2016 Ivana Krajsová, Ilona Procházková, Taťána Šuková, David Zogala
Zavedení ipilimumabu do léčby metastazujícího melanomu znamená novou éru v terapii tohoto velmi agresivního nádoru. Je to první lék v historii, který prokázal schopnost prodloužit celkové přežívání pacientů s metastazujícím melanomem. Ipilimumab má odlišný mechanizmus účinku než chemoterapie i odlišné typy odpovědi. Pomalá a opožděná odpověď nebo stabilizace onemocnění mohou přecházet v částečnou nebo kompletní remisi. U naší pacientky se první odpověď objevila deset měsíců od zahájení léčby a stále pokračuje. Velmi důležitým úkolem blízké budoucnosti je nalezení konkrétních biomarkerů, které mohou predikovat, kdo odpoví na imunoterapii.
CELÝ ČLÁNEK

Vinflunin - léčba druhé linie metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře s přínosem na přežití i kvalitu života

04/2016 Jana Katolická, Marie Špalková, Renata Neumanová, Martin Labovský
Vinflunin, vinca alkaloid třetí generace, prokázal přínos na celkové přežití u nemocných s metastatickým karcinomem močového měchýře po předchozí léčbě platinovým derivátem. Vinflunin je indikován pro léčbu druhé linie uroteliálního karcinomu močového měchýře. Kazuistika našeho pacienta je toho příkladem.
CELÝ ČLÁNEK

Nastala éra léčby generalizovaného maligního melanomu bez ipilimumabu?

04/2016 Jindřich Kopecký
Maligní melanom patří mezi nejzhoubnější nádory. V posledních letech se výrazně změnila léčba a přístup k pacientům s generalizovanou formou maligního melanomu. Průkopníkem nejenom v „moderní“ léčbě maligního melanomu, ale i vlajkovou lodí imunoterapie solidních nádorů byl ipilimumab. S rozvojem nových léků se může zdát, že role ipilimumabu v léčbě generalizovaného maligního melanomu je již okrajová. Následující kazuistika dokládá účinnost tohoto preparátů u pacienta po selhání léčby BRAF inhibitory a poukazuje na nutnost stanovení správné sekvence léčby a dále na nutnost získání prediktivních markerů, které by usnadnily výběr pacientů s maligním melanomem vhodných pro imunoterapii.
CELÝ ČLÁNEK