Opožděná léčebná odpověď u pacientky s metastazujícím melanomem při terapii ipilimumabem

04/2016

Ivana Krajsová1, Ilona Procházková1, Taťána Šuková1, David Zogala2

1 Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha,

2 Ústav nukleární medicíny VNF a 1. LF UK Praha

 

SOUHRN

Zavedení ipilimumabu do léčby metastazujícího melanomu znamená novou éru v terapii tohoto velmi agresivního nádoru. Je to první lék v historii, který prokázal schopnost prodloužit celkové přežívání pacientů s metastazujícím melanomem. Ipilimumab má odlišný mechanizmus účinku než chemoterapie i odlišné typy odpovědi. Pomalá a opožděná odpověď nebo stabilizace onemocnění mohou přecházet v částečnou nebo kompletní remisi. U naší pacientky se první odpověď objevila deset měsíců od zahájení léčby a stále pokračuje. Velmi důležitým úkolem blízké budoucnosti je nalezení konkrétních biomarkerů, které mohou predikovat, kdo odpoví na imunoterapii.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující melanom, ipilimumab, opožděná léčebná odpověď, prediktivní biomarkery

 

SUMMARY

Implementation of ipilimumab into the treatment of metastatic melanoma signifies new era in the management of this very aggressive tumor. It is the first drug which confirmed the ability to prolongate overal survival in patients with metastatic melanoma. Ipilimumab has different mechanism od action from chemotherapy and different types of responses. Slow and delayed response or stable disease can turn into partial or complete remission. In our patient first response appeared 10 months since the treatment with ipilimumab was started and still has continued. Very important goal for the near future is to find specific biomarkers which can predict who will response to immunotherapy.

 

KEY WORDS

metastatic melanoma, ipilimumab, delayed response, predictive biomarkers

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM