01/2020 Speciální vydání

 

OBSAH ČÍSLA

 

 

Doporučené články

Úvodník 01/2020 Speciální vydání

01/2020 Speciální vydání - Renata Soumarová
CELÝ ČLÁNEK

Význam radioterapie primárního tumoru u pacientů se synchronními metastázami

01/2020 Speciální vydání - Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Blažek; MUDr. Marián Liberko
Radioterapie má velmi důležité místo v léčbě nádorových onemocnění. Obvykle se používá v léčbě lokalizovaného onemocnění v kombinaci s chirurgickým výkonem nebo jako léčba kurativní s chemoterapií nebo bez ní. U generalizovaného onemocnění má zpravidla paliativní záměr s cílem ulevit pacientovi od potíží. Nicméně s rozvojem radioterapeutických technik se posunují i indikace radioterapie. Využívá se radikálních dávek záření a technik také v léčbě metastazujícího onemocnění s cílem zlepšit nejen lokální kontrolu, ale i celkové přežití. Preklinické a experimentální studie totiž prokazují systémové účinky radioterapie, které ovlivní imunitní reakce působící i na ložiska nádoru mimo ozařovaný objem. Novou příležitost pak představuje kombinace radioterapie s imunoterapií. Cílem sdělení je přehled prací a studií, které se zabývají přínosem radioterapie primárního nádoru u synchronního metastazujícího onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Mechanismus synergie radioterapie a terapie pomocí checkpoint inhibitorů

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Moderní imunoterapie pomocí checkpoint inhibitorů zažívá v běžné klinické praxi obrovský rozmach. V preklinické i klinické praxi je pozorována synergie imunoterapie a radioterapie. Důvodem je schopnost radioterapie aktivovat protinádorovou imunitu, a to i mimo ozářené nádorové ložisko (tzv. abskopální efekt). Aktivovaná protinádorová imunita je jednou z důležitých podmínek léčebného účinku imunitních checkpoint inhibitorů.
CELÝ ČLÁNEK

Radioterapie, imunoterapie, abskopální efekt. Nová cesta?

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Lukáš Chlachula
Radioterapie je jedna z metod léčebného armamentaria, využívaná ve všech stadiích nádorového onemocnění. V drtivé většině je indikací radioterapie lokální ošetření nádorového ložiska. Využitím moderních technik lze zvýšit efektivitu za současného snížení nežádoucích účinků. Četné literární zdroje popisují i tzv. abskopální efekt - imunitně zprostředkovanou odpověď neozářených nádorových buněk. Kombinace s imunoterapií, tzv. checkpoint inhibitory (anti-CTLA-4, anti-PD-1 a anti-PD-LI), přináší nové možnosti v posílení komplexního protinádorového účinku za současného využití abskopálního efektu.
CELÝ ČLÁNEK

Radioterapie mozkových metastáz v éře cílené terapie a imunoterapie

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Tomáš Blažek
Terapie mozkových metastáz se dostává do popředí zájmu díky novým možnostem paliativní systémové terapie a pokrokům v lokální terapii. Zdokonalení technik radioterapie, cílená terapie a imunoterapie znatelně ovlivnily prognózu pacientů i jejich celkové přežití. Zásadní roli přitom hraje počet metastáz, jejich lokalizace, histologický typ a přítomnost či absence klíčových struktur (receptorů, ligandů) pro cílení terapie. Záměrem tohoto souhrnného článku je poskytnout přehled současných léčebných možností a nastínit, jakým směrem se bude ubírat radioterapie mozkových metastáz.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie a radioterapie u lokálně pokročilého (metastazujícího) nemalobuněčného karcinomu plic

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.; MUDr. Hana Steinbergerová; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Nemalobuněčný plicní karcinom je i nadále velkým socioekonomickým problémem. Většina nádorů je zachycována v pokročilém nebo metastatickém stadiu a dostupné léčebné metody, až na malý počet pacientů se specifickými mutacemi, nejsou spojeny s uspokojivými výsledky. Základem většiny režimů je radiochemoterapie, ale přidání indukční ani udržovací cytostatické léčby žádný benefit nepřineslo. Velkým příslibem je však nyní moderní imunoterapie PD-1 a PD-L1 inhibitory. Především v kombinaci s radioterapií senzibilizující k větší účinnosti této imunoterapie by se mohla brzy stát standardem většiny léčebných doporučení. Jako výhodnější se v této souvislosti jeví hypofrakcionované ozáření limitovanými cílovými objemy než užití klasické frakcionace a větších polí. Jakou roli hraje abskopální efekt, zůstává nadále nejisté.
CELÝ ČLÁNEK

Zařazení chemoradioterapie primárního nádoru u pacientky se synchronními jaterními metastázami - kazuistika

01/2020 Speciální vydání  - MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Kazuistika popisuje případ pacientky se stenozujícím karcinomem rekta a mnohočetnou generalizací do jater. U pacientky bylo systémovou chemobioterapií (mFOLFOX + panitumumab) dosaženo významné klinické odpovědi jaterních metastáz umožňující radikální chirurgický výkon na játrech v rámci „liver first approach“. Následné zařazení chemoradioterapie primárního tumoru rekta vedlo k výrazné regresi podle zobrazovacích metod a pacientka byla indikována k radikálnímu výkonu na rektu. Kombinace modalit onkologické terapie u selektované skupiny pacientů s generalizovaným kolorektálním karcinomem může přestavovat potenciálně radikální přístup se šancí na dlouhodobé přežívání.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Ondřej Bílek
Karcinom plic představuje nejčastější příčinu úmrtí v souvislosti s onkologickým onemocněním. Nejčastěji je diagnostikován ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastazujícího onemocnění. V současné době je již nedílnou součástí léčebného algoritmu imunoterapie, zejména anti-PD-1 a anti-PD-LI checkpoint inhibitory. Tento článek si klade za cíl shrnout dosavadní léčebné výsledky durvalumabu u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba metastazujícího hormonálně dependentního karcinomu prsu kombinací palbociclib a letrozol - kazuistika

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Věra Benešová
Protinádorový účinek inhibitorů CDK4/6 v kombinaci s hormonální léčbou významně prodlužuje přežití bez progrese s prodloužením doby života. Užití této kombinační léčby v běžné klinické praxi zásadně mění možnosti léčby našich pacientek.
CELÝ ČLÁNEK