Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Kubecová Martina . Zobrazit všechny články

Přínos olaparibu v léčbě karcinomu ovaria - klinické zkušenosti

01/2023 MUDr. Klaudia Regináčová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Karcinom ovaria byl dlouhá léta považován za smutné onemocnění, které je většinou diagnostikováno pozdě a často relabuje. Léčebnou možností bylo operační řešení a chemoterapie. Změna nastala s nasazením inhibitorů poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP), které zlepšují přežití pacientek a prodlužují dobu do progrese onemocnění. Prvním dostupným inhibitorem PARP byl olaparib.
CELÝ ČLÁNEK

Olaparib jako udržovací léčba nově diagnostikovaných pacientek s karcinomem ovarií - výsledky studie SOLO1

01/2022 MUDr. Klaudia Regináčová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Karcinom ovaria patří dlouhodobě mezi onemocnění s nejistou prognózou a vysokou mortalitou. S postupujícími poznatky se ukazuje význam inhibice poly(ADP-ribóza) polymerázy (poly[ADP-ribose] polymerase, PARP) v terapii onemocnění. Studie SOLO1 u nově diagnostikovaného pokročilého karcinomu ovaria prokázala benefit olaparibu jako udržovací léčby ve výrazném zlepšení přežití bez nemoci při dobré kvalitě života pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

BRCA pozitivní karcinom ovaria - kazuistika

05/2021 MUDr. Klaudia Regináčová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
V naší kazuistice prezentujeme pacientku s BRCA pozitivním karcinomem ovaria, která byla diagnostikována ve IV. stadiu onemocnění a podstoupila léčebné modality, které byly přístupné. Kazuistikou jsme chtěli zdůraznit význam multidisciplinárního týmu, nutnost genetického vyšetření při rozhodování o léčbě, a také vliv antiangiogenní a cílené léčby na přežití pacientky pří dobré kvalitě života.
CELÝ ČLÁNEK

BRCA pozitivní karcinom ovaria - kazuistika

06/2020 MUDr. Klaudia Regináčová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
V naší kazuistice prezentujeme pacientku s BRCA pozitivním karcinomem ovaria, která byla diagnos­tikována ve IV. stadiu onemocnění a podstoupila léčebné modality, které byly přístupné. Kazuistikou jsme chtěli zdůraznit význam multidisciplinárního týmu, nutnost genetického vyšetření při rozhodování o léčbě, a také vliv antiangiogenní a cílené léčby na přežití pacientky pří dobré kvalitě života.
CELÝ ČLÁNEK

Význam multidisciplinárního přístupu k terapii ovariálního karcinomu a jeho vliv na prodloužení celkového přežití - kazuistiky

06/2020 Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Klaudia Regináčová
Na příkladu pacientek s pokročilým karcinomem vaječníků se snažíme demonstrovat význam multidis­ciplinámího přístupu k tomuto onemocnění a jeho vliv na prodloužení přežití.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba trifluridin/tipiracilem s dlouhodobým účinkem u pacienta s primárně metastazujícím kolorektálním karcinomem - kazuistika

03/2020 Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Pacient, 71letý lékař chirurg celkově ve výborném stavu, pracující na plný úvazek, s vícečetným lokálně pokročilým karcinomem tlustého střeva a synchronním metastatickým postižením jater byl ošetřen subtotální kolektomií a mikrovlnnou ablací ložisek v játrech v roce 2015. Následnou systémovou terapii špatně toleroval, byla mu podávána pouze monoterapie bevacizumabem. Pro progresi v játrech v roce 2016 byl ošetřen radioterapií. Další progrese v játrech v roce 2017 byla řešena systémovou terapií (irinotecan, cetuximab). Pro další progresi v játrech v únoru 2018 jsme nasadili terapii trifluridin/tipiracilem (Lonsurf), na které je pacient dosud (28. cyklus v únoru 2020). Bylo dosaženo stabilizace procesu s výbornou tolerancí. Pacient je zcela bez potíží, stále pracuje na plný úvazek.
CELÝ ČLÁNEK

Metastázy karcinomu prsu do ovarií - existují pravidla diagnostiky a léčby?

04/2018 MUDr. Klaudia Regináčová, doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Metastázy karcinomu prsu do ovarií se mohou objevit v pokročilých stadiích onemocnění a v běžné klinické praxi je jejich odlišení od primárních nádorů vaječníků často složité. V diagnostice má své nezastupitelné místo ultrazvukové vyšetření. Definitivní odpověď přinese až chirurgický zákrok a histologické vyšetření.
CELÝ ČLÁNEK

Tomoterapie – využití v léčbě zářením u onkologicky nemocných

03/2018 Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; Ing. Pavel Dvořák, Ph.D.; MUDr. Eva Kindlová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Tomoterapie je metoda radioterapie poskytující vysoce konformní dávkovou distribuci umožňující šetření kritických orgánů a/nebo lokální zvýšení dávky v cílovém objemu. Její princip spočívá v umístění malého megavoltážního lineárního urychlovače na rotujícím gantry, součástí je i pořízení verifikačního CT před každou frakcí. Podobnou technologií je volumetrická radioterapie (tzv. VMAT) na konvenčním lineárním urychlovači. Existuje několik studií, které přímo srovnávají volumetrickou radioterapii a tomoterapii. Výsledky ukazují na obecně rychlejší doručení dávky technikou VMAT, tomoterapie poskytuje relativně o něco konformnější a homogennější dávkovou distribuci. Tomoterapie se využívá v léčbě adjuvantní, neoadjuvantní, radikální i paliativní u celé řady diagnóz.
CELÝ ČLÁNEK