Tomoterapie – využití v léčbě zářením u onkologicky nemocných

03/2018

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; Ing. Pavel Dvořák, Ph.D.;

MUDr. Eva Kindlová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Tomoterapie je metoda radioterapie poskytující vysoce konformní dávkovou distribuci umožňující šetření kritických orgánů a/nebo lokální zvýšení dávky v cílovém objemu. Její princip spočívá v umístění malého megavoltážního lineárního urychlovače na rotujícím gantry, součástí je i pořízení verifikačního CT před každou frakcí. Podobnou technologií je volumetrická radioterapie (tzv. VMAT) na konvenčním lineárním urychlovači. Existuje několik studií, které přímo srovnávají volumetrickou radioterapii a tomoterapii. Výsledky ukazují na obecně rychlejší doručení dávky technikou VMAT, tomoterapie poskytuje relativně o něco konformnější a homogennější dávkovou distribuci. Tomoterapie se využívá v léčbě adjuvantní, neoadjuvantní, radikální i paliativní u celé řady diagnóz.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

tomoterapie, volumetrická technika, radioterapie s modulovanou intenzitou, obrazem řízená radioterapie

 

SUMMARY

Tomotherapy is a radiotherapy procedure providing a highly conformal dose distribution that allows critical organs to be investigated and/or a local dose increase in the target volume. The principle of the technique is to place a small megavoltage linear accelerator on a rotating gantry, including the acquisition of a CT verification before each fraction. A similar technology is volumetric modulated arc therapy (so-called VMAT) on a conventional linear accelerator. There are several studies that directly compare volumetric radiotherapy and tomotherapy. The results indicate a generally faster delivery of the dose by VMAT technique, tomotherapy provides a relatively more consistent and homogeneous dose distribution. Tomotherapy is used in the adjuvant, neoadjuvant, radical and palliative treatment of a wide range of diagnoses.

 

KEY WORDS

tomotherapy, volumetric modulated arc therapy, intensity modulated radiotherapy, image guided radiotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM