Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Holečková Petra . Zobrazit všechny články

Aplikace perirektálního hydrogelu před radioterapií pro karcinom prostaty - kazuistika

02/2021 MUDr. Martin Lukeš; MUDr. Petra Holečková; MUDr. Viktor Vik, Ph.D.; MUDr. Petr Holý, Ph.D.; MUDr. Tomáš Novotný
Radioterapie karcinomu prostaty patří k základním terapeutickým modalitám lokalizovaného či lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Hlavní úskalí, stejně jako u chirurgické léčby, představuje množství a závažnost postterapeutických komplikací. V případě radioterapie se jedná zejména o gastrointestinální a urogenitální toxicitu. Přes veškeré pokroky v modalitách radioterapie se nepodařilo tyto nežádoucí účinky radiační léčby zcela eliminovat. Velmi nadějné výsledky z tohoto pohledu nabízejí práce dokumentující využití perirektálního polyethylenglykolu (PEG) (SpaceOAR™ Hydrogel). Tento biodegradabilní hydrogel určený k vytvoření většího prostoru mezi přední stěnou rekta a prostatou byl u pacientů indikovaných k radioterapii pro karcinom prostaty schválen organizací Food and Drug Administration v roce 2015 k medicínskému použití. V České republice prozatím nenalezl, ani přes začlenění do národních doporučení a poměrně značné rozšíření a popularitu v zahraničí, výraznější rozšíření či využití. Cílem článku je shrnutí dostupných informací a výsledků o využití PEG hydrogelu při radioterapii karcinomu prostaty, doplněné o naše vlastní zkušenosti s prvním souborem 81 pacientů v České republice po aplikaci SpaceOAR™ Hydrogelu.
CELÝ ČLÁNEK

Pokroky v onkologické léčbě nádorů hlavy a krku

01/2018 MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; as. RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM
Karcinomy hlavy a krku jsou jedním z významných nádorových onemocnění i příčin úmrtí. Většina těchto nádorů se vyskytuje v lokoregionálně pokročilém stadiu a více než 50 % z nich relabuje do tří let. Standardní kurativní léčbou je chirurgická léčba a radioterapie. K léčbě recidivujících a metastazujících karcinomů je využívána chemoterapie na bázi platinových derivátů, event. v kombinaci s cetuximabem. Novými látkami, které lze v terapii nádorů hlavy a krku využít, jsou checkpoint inhibitory pembrolizumab a nivolumab. Významnou roli v diagnostice i terapii mohou hrát molekulární biologie a genetika.
CELÝ ČLÁNEK

Everolimus - nežádoucí účinky a možnosti měření jeho plazmatických hladin

07/2016 Petra Holečková, Jana Gregorová
Everolimus je používán jako imunosupresivum k potlačení rejekce štěpu po transplantacích orgánů a v onkologii k terapii renálního karcinomu, karcinomu prsu a neuroendokrinních tumorů. Jeho nežádoucí účinky jsou známé a zvládnutelné. Měření plazmatických hladin preparátu může pomoci zvýšit efektivitu této onkologické léčby i řešení nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Cílená léčba renálního karcinomu – přehled současných možností

01/2016 Petra Holečková
Změnu v terapii metastatického renálního karcinomu přinesla v posledních deseti letech cílená biologická léčba, při níž jsou využívány inhibitory tyrozinkinázových receptorů, inhibitory mTOR i monoklonální protilátka vážící VEGF. Novou nadějí na prodloužení přežití jsou inhibitory receptoru PD-1.
CELÝ ČLÁNEK