Aplikace perirektálního hydrogelu před radioterapií pro karcinom prostaty - kazuistika

02/2021

MUDr. Martin Lukeš1; MUDr. Petra Holečková2; MUDr. Viktor Vik, Ph.D.1,3,5; MUDr. Petr Holý, Ph.D.1,4; MUDr. Tomáš Novotný1

1 Urosanté - urologická a andrologická klinika, Praha

2 Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

3 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

4 Urology department, Kingston Hospital NHS Foundation Trust, London, UK

5 Urologická ambulance, Gennet, Praha

 

SOUHRN

Radioterapie karcinomu prostaty patří k základním terapeutickým modalitám lokalizovaného či lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Hlavní úskalí, stejně jako u chirurgické léčby, představuje množství a závažnost postterapeutických komplikací. V případě radioterapie se jedná zejména o gastrointestinální a urogenitální toxicitu. Přes veškeré pokroky v modalitách radioterapie se nepodařilo tyto nežádoucí účinky radiační léčby zcela eliminovat. Velmi nadějné výsledky z tohoto pohledu nabízejí práce dokumentující využití perirektálního polyethylenglykolu (PEG) (SpaceOAR™ Hydrogel). Tento biodegradabilní hydrogel určený k vytvoření většího prostoru mezi přední stěnou rekta a prostatou byl u pacientů indikovaných k radioterapii pro karcinom prostaty schválen organizací Food and Drug Administration v roce 2015 k medicínskému použití. V České republice prozatím nenalezl, ani přes začlenění do národních doporučení a poměrně značné rozšíření a popularitu v zahraničí, výraznější rozšíření či využití. Cílem článku je shrnutí dostupných informací a výsledků o využití PEG hydrogelu při radioterapii karcinomu prostaty, doplněné o naše vlastní zkušenosti s prvním souborem 81 pacientů v České republice po aplikaci SpaceOAR™ Hydrogelu.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, radioterapie, ochrana rekta, SpaceOAR™ Hydrogel

 

SUMMARY

Radiotherapy of prostate cancer represents one of the major therapeutic options for treatment of localized or locally advanced prostate cancer. The major drawbacks represent frequency and severity of posttherapeutic side effects, same as after surgical treatment. In radiotherapy the main complications are gastrointestinal and urogenital toxicity. Despite great development in radiotherapy recently, these side effects of radiotherapy have not been eliminated. Recently published studies, describing the use of perirectal polyethylene glycol (PEG) (SpaceOAR™ Hydrogel), might offer very promising results regarding the side effects of radiotherapy. This injectable biodegradable hydrogel creates space between the prostatě and rectum before prostate radiotherapy and it is approved by Food and Drug Administration for this use since 2015. Despite the fact, that it has become a part of national guidelines in many countries and reached clear popularity and widespread abroad, it is still rare in Czech Republic. Objectives: to summarize available information and data about usage of PEG hydrogel in radiotherapy for prostate cancer, extended by our own experience with the first cohort of 81 patients after SpaceOAR™ Hydrogel application in Czech Republic.

 

Key words

prostate cancer, radiotherapy, rectal protection, SpaceOAR™ Hydrogel system

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM