Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Reifová Lucie . Zobrazit všechny články

Prevence osteonekrózy čelisti při léčbě látkami ovlivňujícími kostní metabolismus

01/2021 MUDr. Lucie Reifová
Metastázy do skeletu jsou hlavní příčinou morbidity a někdy i mortality pacientů se zhoubnými nádory. Generalizovaný karcinom je onemocnění nevyléčitelné, nicméně kostní metastázy jsou dobře ovlivnitelné moderní systémovou léčbou cílenou na skelet - bisfosfonáty a denosumabem - látkami ovlivňujícími kostní metabolismus (bone modifying agents, BMA). Tato léčba výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů s kostními metastázami a mnohdy i prodlužuje život, nicméně je zapotřebí umět s těmito látkami zacházet. Důležité je včasné nasazení, dlouhodobá léčba, spolupráce s pacientem a prevence a léčba nežádoucích účinků. Bisfosfonáty a denosumab jsou indikovány i v léčbě osteoporózy, ovšem v mnohem nižším dávkování než v léčbě kostních metastáz. Osteonekróza čelisti vzniklá v souvislosti s terapií BMA je obtížně léčitelná a mnohdy vede k přerušení nebo ukončení této terapie. Je extrémně důležité vzniku této nežádoucí situace předcházet.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2021 MUDr. Lucie Reifová
Metastazující karcinom prsu je dosud nevyléčitelné onemocnění. Před zavedením trastuzumabu do léčby byla prognóza pacientek s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem velmi špatná a teprve léčba cílená na receptor dramaticky zlepšila osud pacientek ve smyslu prodloužení života a zmírnění obtíží. Od zavedení trastuzumabu do léčby koncem minulého století se objevila řada účinných přípravků - pertuzumab, trastuzumab emtansin (T-DM1) a lapatinib. Přesto téměř u všech pacientek dojde v průběhu léčby k progresi a je potřeba najít nové postupy a léčiva. Tento typ karcinomu velmi často metastazuje do centrální nervové soustavy a nová léčiva se zdají být účinná i pro tuto situaci.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti neoadjuvantní hormonální léčby u karcinomu prsu

04/2019 MUDr. Lucie Reifová
Hormonální léčba je nedílnou součástí multidisciplinárního přístupu k léčbě karcinomu prsu s pozitivitou estrogenového a/nebo progesteronového receptoru. Zatímco neoadjuvantní chemoterapie je na základě výsledků klinických studií zařazena jako běžná součást léčebných režimů i u operabilních tumorů, neoadjuvantní hormonoterapie je zpravidla používána jen u lokálně pokročilých nálezů, a to zejména u starších pacientek. Existuje řada studií srovnávajících účinek podávání inhibitorů aromatázy a tamoxifenu v primární léčbě časného karcinomu prsu, avšak chybí srovnávací studie adjuvantní a neoadjuvantní hormonoterapie. Nesporný význam neoadjuvantní hormonoterapie je u primárně inoperabilních tumorů, nicméně tato léčba vede i ke snížení počtu mastektomií ve prospěch výkonů zachovávajících prs. Nutné je stanovit optimální délku podávání neoadjuvantní hormonoterapie.
CELÝ ČLÁNEK