Možnosti neoadjuvantní hormonální léčby u karcinomu prsu

04/2019

MUDr. Lucie Reifová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Hormonální léčba je nedílnou součástí multidisciplinárního přístupu k léčbě karcinomu prsu s pozitivitou estrogenového a/nebo progesteronového receptoru. Zatímco neoadjuvantní chemoterapie je na základě výsledků klinických studií zařazena jako běžná součást léčebných režimů i u operabilních tumorů, neoadjuvantní hormonoterapie je zpravidla používána jen u lokálně pokročilých nálezů, a to zejména u starších pacientek. Existuje řada studií srovnávajících účinek podávání inhibitorů aromatázy a tamoxifenu v primární léčbě časného karcinomu prsu, avšak chybí srovnávací studie adjuvantní a neoadjuvantní hormonoterapie. Nesporný význam neoadjuvantní hormonoterapie je u primárně inoperabilních tumorů, nicméně tato léčba vede i ke snížení počtu mastektomií ve prospěch výkonů zachovávajících prs. Nutné je stanovit optimální délku podávání neoadjuvantní hormonoterapie.

 

Klíčová slova

neoadjuvantní hormonální terapie, neoadjuvantní chemoterapie, estrogenový receptor, progesteronový receptor, prs záchovný výkon, časný karcinom prsu

 

SUMMARY

Hormonal therapy is an integral part of a multidisciplinary approach to the treatment of breast cancer with positive estrogen and/or progesteron receptors. While neoadjuvant chemotherapy is well established as a part of therapeutic regimes based on outcomes of clinical trials even in operable tumors, neoadjuvant hormonotherapy is generally used only in the treatment of locally advanced tumors, particularly in elderly population. There are a number of clinical trials comparing the efficacy of aromatase inhibitors with tamoxifen in the neoadjuvant setting, but there is a lack of comparison studies of neoadjuvant and adjuvant hormonal therapies. In addition to the effectiveness of neoadjuvant hormonotherapy in primary inoperable tumors, this treatment also leads to a reduction of mastectomies compared to breast conservation surgery. It is necessary to specify the optimal length of neoadjuvant hormonotherapy.

 

Key words

neoadjuvant hormonotherapy, neoadjuvant chemotherapy, estrogen receptor, progesteron receptor, breast conserving surgery, early breast carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM