Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Podstavková Natália . Zobrazit všechny články

Přínos fedratinibu v léčbě myelofibrózy

06/2023 MUDr. Natália Podstavková
Fedratinib je peroráLní inhibitor JAK2 indikovaný v léčbě pacientů s myelofibrózou se středním rizikem 2 nebo vysokým rizikem podle skórovacího systému Dynamic International Prognostic Scoring System (DIPSS). Jeho účinek na zmenšení spienomegaiie a zmírnění konstitučních příznaků byl prokázán jednak u pacientů doposud neléčených inhibitory JAK2, jednak ve skupině nemocných, u kterých nebyla terapie ruxolitinibem dostatečně účinná nebo byla špatně tolerována. V současné době se jedná v České republice o jediný dostupný léčivý přípravek, který má potenciál zlepšení kvality života nemocných po selhání nebo intoleranci ruxolitinibu.
CELÝ ČLÁNEK

Ropeginterferon alfa-2b v terapii pravé polycytemie

Supplementum 01/2023 MUDr. Natália Podstavková
Ropeginterferon alfa-2b je v současnosti jako jediný z pegylovaných interferonů schválen a registrován v České republice pro terapii pacientů s pravou polycytemií bez symptomatické splenomegalie. Jeho účinnost a bezpečnost byla prokázaná v multicentrických randomizovaných studiích, kde byl srovnáván s terapií hydroxyureou. Jeho superiorita byla dále prokázána i v udržení hematokritu pod cílovou hodnotu 45 % ve skupině pacientů s pravou polycytemií nízkého rizika při srovnání se skupinou léčenou pouze antiagregační terapií v kombinaci s venepunkcemi. Tato kazuistika popisuje výbornou účinnost i snášenlivost terapie ropeginterferonem alfa-2b u pacienta s pravou polycytemií, která byla podána po předchozím nedostatečném účinku a intoleranci léčby pegylovaným interferonem alfa-2a.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení ropeginterferonu alfa-2b v léčbě polycytemia vera

02/2023 MUDr. Natália Podstavková
Ropeginterferon alfa-2b, nejnovější přípravek ze skupiny pegylovaných forem interferonu, prokázal jako jediný z dostupných léčivých přípravků schopnost dosáhnout nejen hematologické, ale i molekulární odpovědi u vysokého procenta pacientů s pravou polycytemií. V randomizovaných multicentrických studiích PROUD-PV a CONTINUATION-PV byla prokázána dlouhodobá superiorita tohoto přípravku v účinnosti, ale i bezpečnosti ve srovnání s hydroxyureou. Na základě těchto předností byla terapie ropeginterferonem alfa-2b zařazena do první linie terapie pacientů s pravou polycytemií nízkého rizika i podle nejnovějších doporučení European Leukemia Net z roku 2021.
CELÝ ČLÁNEK