Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Linke Zdeněk . Zobrazit všechny články

Kazuistika pacienta s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu

06/2021 MUDr. Zdeněk Linke
Předkládaná kazuistika pacienta, který je léčen pro metastazující dobře diferencovaný neuroendokrinní tumor přes 14 let, je ukázkovým příkladem kvalitní paliativní léčby somatostatinovými analogy. Díky této léčbě byla navozena dlouhodobá parciální remise choroby a pacient žije bez jakýchkoli omezení či významnějších potíží, které by vyplývaly z pokročilosti choroby či toxicity léčby. Po řadě let navozené remisi je riziko pozdní progrese již relativně malé, a navíc v současné době máme pro tento případ i další kvalitní léčebné možnosti, zejména léčbu směřovanými radionuklidy (peptide receptor radionuclide therapy, PRRT).
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti a opodstatněnost znovunasazení anti-EGFR léčby u předléčených RAS wild-type pokročilých kolorektálních karcinomů

03/2021 MUDr. Zdeněk Linke
Prvotní selhání léčby inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) u pokročilých RAS wild-type (wt) kolorektálních karcinomů nemusí zdaleka znamenat její trvalou a definitivní neefektivitu. Možností je opětné znovunasazení anti-EGFR léčby po předchozí progresi onemocnění (rechallenge), popř. po předchozím přerušení z jiných důvodů, než je progrese (reintrodukce), nebo sekvence, resp. rotace mezi dvěma různými EGFR blokátory (sekvence) nebo snaha o překonání rezistence anti-EGFR léčby navýšením její dávky (eskalace) nebo možnost kontinuální EGFR blokády. Jsou k dispozici klinická data, která dokazují, že zejména po přerušení primární anti-EGFR léčby a následné odlišné léčbě opravdu dochází k znovunabytí senzitivity vůči této terapii. A to změnou zastoupení EGFR pozitivních RAS wt nádorových buněk. K tomu dochází během jiné, vmezeřené terapie, která je na bázi účinku odlišného, než je EGFR blokáda. Předpokladem efektu znovu nasazené anti-EGFR léčby je však její účinnost během její předchozí, primární aplikace.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby gastrointestinálního stromálního tumoru

05/2017 MUDr. Zdeněk Linke
Gastrointestinální stromální tumor byl jeden z prvních solidních nádorů, kde byla předchozí paliativní chemoterapie kompletně nahrazena léčbou biologickou. Imatinib mesylát znamenal pro pacienty naprostý přelom a oproti dosavadní léčbě významně prodloužil přežití u případů s metastazujícím gastrointestinálním stromálním tumorem. Taktéž snížil počty recidiv i prodloužil přežití u pacientů po radikálních resekcích u rizikových skupin pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem. Po selhání imatinibu jsou k dispozici přípravky sunitinib a regorafenib. V posledních letech probíhá výzkum nových molekul v léčbě těchto tumorů a zkoumání závislosti účinku terapie a mutačním stavem c-Kit receptoru i sérovou koncentrací imatinibu.
CELÝ ČLÁNEK