Možnosti a opodstatněnost znovunasazení anti-EGFR léčby u předléčených RAS wild-type pokročilých kolorektálních karcinomů

03/2021

MUDr. Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Prvotní selhání léčby inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) u pokročilých RAS wild-type (wt) kolorektálních karcinomů nemusí zdaleka znamenat její trvalou a definitivní neefektivitu. Možností je opětné znovunasazení anti-EGFR léčby po předchozí progresi onemocnění (rechallenge), popř. po předchozím přerušení z jiných důvodů, než je progrese (reintrodukce), nebo sekvence, resp. rotace mezi dvěma různými EGFR blokátory (sekvence) nebo snaha o překonání rezistence anti-EGFR léčby navýšením její dávky (eskalace) nebo možnost kontinuální EGFR blokády. Jsou k dispozici klinická data, která dokazují, že zejména po přerušení primární anti-EGFR léčby a následné odlišné léčbě opravdu dochází k znovunabytí senzitivity vůči této terapii. A to změnou zastoupení EGFR pozitivních RAS wt nádorových buněk. K tomu dochází během jiné, vmezeřené terapie, která je na bázi účinku odlišného, než je EGFR blokáda. Předpokladem efektu znovu nasazené anti-EGFR léčby je však její účinnost během její předchozí, primární aplikace.

 

Klíčová slova

pokročilý RAS wild-type kolorektální karcinom, cetuximab, panitumumab, rechallenge, reintrodukce, sekvence, dávková intenzifikace, strategie trvalé EGFR blokády

 

SUMMARY

Initial failure of epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor therapy in advanced RAS wild-type (wt) colorectal cancers may not necessarily mean its permanent and definitive ineffectiveness. It is possible to re-apply anti-EGFR treatment after previous disease progression (rechallenge), or after a previous interruption for reasons other than progression (reintroduction), or sequence, resp. rotation between two different EGFR blockers (sequence) or an attempt to overcome the resistance of anti-EGFR treatment by increasing its dose (escalation) or the possibility of continuous EGFR blockade. Clinical data are available to demonstrate that, especially after discontinuation of primary anti-EGFR therapy and subsequent differential therapy, sensitivity to this therapy does return. This is by changing the proportion of EGFR positive RAS wt tumor cells. This occurs during another, intervening therapy, which is based on an effect different from EGFR blockade. However, a prerequisite for the effect of reintroduced anti-EGFR treatment is its effectiveness during its previous, primary application.

 

Key words

advanced RAS wild-type colorectal cancer, cetuximab, panitumumab, rechallenge, reintro- duction, sequence, dose intensification, strategy of permanent EGFR blockade

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM